شماره جاری: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398 

2. پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز

صفحه 15-28

سیده فاطمه حسینی حسین آبادی پشتی؛ باقر غباری بناب؛ مریم مشایخ؛ نورعلی فرخی؛ شیدا سوداگر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر

بانک ها و نمایه نامه ها