نویسنده = مهدی شیخ
تعداد مقالات: 1
1. سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

مهدی شیخ؛ خدابخش احمدی؛ باقر غباری بناب؛ محمد جواد احمدی زاده