نویسنده = محمد جواد احمدی زاده
تعداد مقالات: 4
1. سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393

مهدی شیخ؛ خدابخش احمدی؛ باقر غباری بناب؛ محمد جواد احمدی زاده


3. رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392

روح اله زمانی نسب؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ جعفر انیسی


4. بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 12، تابستان 1391

محمد جواد احمدی زاده؛ اصغر خدایاری؛ جعفر انیسی