دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1393 (563) 
1. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان

علی دلاور؛ محمد باقر حبی؛ مرتضی مالمیر؛ مرتضی مالمیر


3. تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی

خسرو محمدی؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی؛ پرویز آزاد فلاح؛ عباس عبادی


5. هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی

جعفر انیسی؛ محسن اسکندری؛ سمیه بهمن آبادی؛ سیما نوحی؛ عباس تولایی