دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1393 (560) 
1. وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی

رضا نوری؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی

محمد باقر حبی؛ مرتضی مالمیر؛ مرتضی مالمیر؛ محمد زارع؛ محمد زارع؛ زهرا حبی


6. رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری

سید محمد حامد حسینی؛ حمید رضا حاتمی؛ سید احمد حسینی؛ سید علی حسینی