دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1393 (559) 
1. اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

داود مشکانی فراهانی؛ خدابخش احمدی؛ سید عباس تولایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مهدی شیخ؛ مهدی شیخ


2. نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان

سید اسماعیل موسوی؛ طاهره علیزاده چهار برج؛ مریم یاوری کرمانی؛ رضا پور حسین