فصلنامه روانشناسی نظامی (JMP) - فرایند پذیرش مقالات