دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، اردیبهشت 1403 (شماره پیاپی 57، فصلنامه بهار) 
بررسی وضعیت زندگی فرزندان جانبازان اعصاب و روان

صفحه 71-91

علیرضا محمدی؛ سمیه شاهمرادی؛ محمد حسن آسایش


تاثیر یک دوره تمرینات شناختی و مقاومتی بر کارکرد اجرایی و عملکرد تیراندازان نیمه ماهر با تفنگ بادی

صفحه 189-202

محبوبه غیور نجف آبادی؛ احسان خزایی؛ پریسا پورنعمتی پورنعمتی؛ محمود شیخ؛ زینب بهرامی احسان