مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه سمنان

2 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه سلامت روان همسران و فرزندان جانبازان با و بدون اختلال استرس پس از سانحه بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است. بدین منظور 300 خانواده جانباز از بین خانواده‌های جانبازان استان همدان با استفاده از روش نمونه گیرى خوشه اى تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سلامت روان 28 سوالی و پرسشنامه جمعیت شناختی بود.
نتایج: نتایج آزمون t برای دو گروه مستقل نشان داد که همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه در مقایسه با همسران سایر جانبازان، درسلامت روان کل( نشانگان مرضی) و در زیر مقیاس‌های علائم جسمانی و اضطراب نمرات بالاتری را گزارش نموده اند. در فرزندان جانبازان نیز، در سلامت روان کل (نشانگان مرضی) و زیر مقیاس‌های علائم جسمانی، اضطراب و نارساکنش وری اجتماعی نتایج فوق تکرار شد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه نشان داد که فرزندان دختر نسبت به فرزندان پسر، نمرات سلامت روان بالاتری (نشانگان مرضی) دارند.
بحث: توجه به سلامت نظام خانواده، در خانواده‌های جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه امری ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در برنامه ریزی، سیاست‌های آموزشی، مشاوره ای و درمانی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها