نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
شماره جاری: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398 

2. پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز

صفحه 15-28

سیده فاطمه حسینی حسین آبادی پشتی؛ باقر غباری بناب؛ مریم مشایخ؛ نورعلی فرخی؛ شیدا سوداگر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر

بانک ها و نمایه نامه ها