نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. فرم مشخصات نویسندگان را به طور کامل تکمیل فرمایید.
شماره جاری: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 

5. اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان

صفحه 51-64

نجمه امیری؛ محمد باقر حبی؛ وحیده دهاقین؛ مهناز سادات آقا امیری؛ سید ابوالفضل موسوی


شناسنامه نشریه

سردبیر

بانک ها و نمایه نامه ها