اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد باقر حبی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

sahobbi4gmail.com

سردبیر

دکتر رضا کرمی نیا

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

reza.karaminiagmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسن احدی

استاد دانشکده روانشناسـی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

grhahadi5gmail.com

خدابخش احمدی

انستیتو علوم اعصاب و رفتار،تهران، ایران.

kh_ahmadiyahoo.com

غلامعلی افروز

استاد دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران، تهران، ایران.

afroz1236547895yahoo.com

سیدعباس تولایی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج(عج)، تهران، ایران.

tavalayi1234456987458754yahoo.com

محمد حاتمی

دانشیار گروه آموزشی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

hatami513gmail.com

محمد باقر حبی

استادیاردانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

sahobbi4gmail.com

علی دلاور

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

mortezamf67yahoo.com

سیدحسین سلیمی

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج(عج)، تهران ، ایران.

hoseyn123546987995455yahoo.com

علی فتحی آشتیانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج(عج)، تهران، ایران.

fathi12365478987456321yahoo.com

رضا کرمی نیا

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج(عج)، تهران، ایران.

reza.karaminiagmail.com

سیما نوحی

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج(عج)، تهران، ایران.

sima1234567899874563215yahoo.com

دبیر تخصصی

عباسعلی سلیمانی خشاب

سایر

a.soleymani.khgmail.com