اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

مدیریت رسانه و منابع انسانی استادیار، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌اسلام)، تهران، ایران

mohammadvaezmousavichmail.ir
0000-0002-2606-0816

جانشین سردبیر

دکتر عباسعلی سلیمانی خشاب

روانشناس استادیار،دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

a.soleymani.khgmail.com
02177188122
0000-0003-3568-3668

h-index: 2  

دبیر تخصصی

داود فتحی

مشاور مربی، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

davodfathi69gmail.com
0000-0002-7366-5279

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسماعیل‌ سعدی پور

روان شناس تربیتی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

e.sadipouratu.ac
Researcher_Id:310424

دکتر حسن اسدزاده دهرائى

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

asadzadehatu.ac.ir

دکتر حبیب هادیانفر

روانشناسی بالینی استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

hadianfdshirazu.ac.ir

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد، گروه روانشناسی ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

mohammadvaezmousavichmail.ir

دکتر محمد حاتمی

روانشناسی بالینی دانشیار، گروه آموزشی روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

hatami513gmail.com

دکتر نور محمدبخشانی

روانشناسی بالینی استاد، گروه روانپزشکی و روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

nmbakhshazdmv.ac.ir

دکتر حجت اله مرادی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

psyops_iryahoo.com
0000-0002-0318-6440

دکتر ملوک خادمی اشکذری

روانشناسی بالینی دانشیار، روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

mkhademialzahra.ac.ir

دکتر رضا کرمی نیا

روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج (عج)، تهران، ایران.

reza.karaminiagmail.com

دکتر محسن احمدی طهور

روانشناسی بالینی دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

mahmadi_1362yahoo.com
0000-001-9276-7932

دکتر غلامحسین رضایت

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه تربیت و آموزش، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، تهران، ایران

ghrezayatihu.ac.ir

کامران شیوندی چلیچه

روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

sheivandiatu.ac.ir
09131839445

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد شیخ حمود

روان شناسی گروه روان شناسی دانشگاه دمشق

mohammad.khyahoo.co

فواز العبدالله

روان شناسی دانشگاه دمشق

abdollah.fyahoo.com

ابراهیم المصری

روان شناسی دانشگاه دمشق

almesri.agmail.com