اهداف و چشم انداز

نشریه علمی روانشناسی نظامی، نشریه ای است که در راستای اهداف آموزش عالی کشور و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تولید و نشر دانش در حوزه روانشناسی در نیروهای نظامی می پردازد.

هدف از انتشار فصلنامه روانشناسی نظامی ایجاد بستری برای تولید و نشر دانش و ارایه آخرین دستاوردهای علمی جامعه روانشناسی کشور در حوزه های مختلف نظامی است تا هم اندیشمندان و صاحب نظران و دانشجویان و دانش پژوهان بتوانند به مطالعه و تحقیق بپردازند و یافته های خودرا به شکل مقاله های علمی به جامعه معرفی نماید و هم مرجعی باشد برای فرماندهان و سیاست گذاران نظامی تا بتواننداز این یافته ها در حوزه های فرماندهی برای فرماندهی نیروها، طبقه بندی و انتخاب و به کارگیری افراد ، تطابق و سازگاری مشخص، سلامت روانی، و افزایش کارایی نیروهای نظامی در میادین رزم و... از آن استفاده نمایند.