داوران

فهرست اعضای کمیته داوران نشریه روانشناسی نظامی

بهار 1402

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی
1 سلیمان احمد بوکانی مربی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  
2 محمد جواد احمدی زاده استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.  
3 محسن احمدی طهور دانشیار  گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.  
4 پیمان اخوان استاد دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی، قم، ایران publons
5 مسعود اسدی استاد  گروه روان شناسی و مشاوره، دانشگاه اراک، اراک، ایران.  
6 فرشته افکاری استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.  
7 علیرضا آقایوسفی دانشیار  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  
8 پریسا پیرساقی استادیار  گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.  
9 اکرم ثناگو استاد دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران.  
10 عبدالرسول جمشیدیان استادیار  گروه روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران.  
11 صبا حسنوندی استادیار دانشگاه آزاد خرم آباد، لرستان، ایران.  
12 آمنه خدیور دانشیار  دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران publons
13 فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
14 معراج درخشان مربی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  
15 بهناز دوران دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج، تهران، ایران.  
16 امین رفیعی پور استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  
17 ابوطالب سعادتی شامیر استادیار  گروه روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.  
18 کریم سواری دانشیار دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران.  
19 احمد سوری دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.  
20 سجاد شکوهیار استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران publons
21 اسماعیل صدری دمیرچی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  
22 اسماعیل طبیب زاده دانشیار  دانشکده روانشناسی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.  
23 زهرا عباسپور آذر استادیار دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران.  
24 جواد عینی پور استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.  
25 داوود فتحی مربی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  
26 عبدالحسین فرج پهلو استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. publons
27 عبدالحسن فرهنگی استادیار  دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.  
28 محمدرضا فلسفی نژاد استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
29 محمد قاسمی دانشیار  گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران publons
30 وجه اله قربانی زاده دانشیار  دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
31 پیمان کامکار مربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
32 ذکراله مروتی دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.  
33 فواد مکوندی سایر گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران