داوران

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

1

محمد جواد

احمدی زاده

استادیار

2

محسن

احمدی طهور

دانشیار

3

علیرضا

احمدیان

 

4

فرشته

افکاری

استادیار

5

ابوالفضل

امیری

 استادیار

6

احمد

ایزدی طامه

دانشیار

7

اسفندیار

آزاد

 

8

علیرضا

آقایوسفی

 

9

احمد

باصری

 استادیار

10

موسی

بندک

استادیار

11

محمد

حاتمی

 دانشیار

12

محمدباقر

حبی

 استادیار

13

رضا

حسین پور

 استادیار

14

سیدمحمدحامد

حسینی

 

15

علی

حسینی

 

16

فریده

حمیدی

 

17

بهناز

دوران

 

18

امیر محسن

راه نجات

 

19

مهدی

ربیعی

 

20

امین

رفیعی پور

استادیار

21

ابوطالب

سعادتی شامیر

 

22

ابوالفضل

سعیدی

 

23

کریم

سواری

دانشیار

24

اسماعیل

صدری دمیرچی

استادیار

25

حسین

ظفری

 استادیار

26

زهرا

عباسپور آذر

 

27

سید عبدالرسول

علم الهدی

 استادیار

28

کبری

علی پور

 

29

ابوالقاسم

عیسی مرادی

 

30

عبدالحسن

فرهنگی

استادیار

31

رضا

قربان جهرمی

 

32

مرتضی

کرمی

 استادیار

33

علی

لطفی

 

34

محمد

مجدیان

 

35

حجت اله

مرادی

دانشیار

36

مریم

مشایخ

 

37

سید ابوالفضل

موسوی

 

38

صادق

نصری

 

39

سید محمد کاظم

واعظ موسوی

 استاد