پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

3 گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

مقدمه : این پژوهش به منظور تعیین و پیش بینی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد انجام گرفت.
روش: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. برای دست یابی به هدف پژوهشی، تعداد 45 پرستار با سابقه کاری بیش از 5 سال از میان پرستاران بیمارستان‌های نظامی شهر مشهد، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و سه پرسشنامه هوش هیجانی شوت ( 1998)،سلامت روان گلدبرگ (28 GHQ)و فرسودگی شغلی ماسلاچ ( 1986) را تکمیل کردند. داده‌ها به وسیله نرم افزار SPSS و با آزمون‌های آماری تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج : یافته‌ها نشان داد که متغیر سلامت روان نقش معنا داری در پیش بینی تغییرات فرسودگی شغلی پرستاران داشت، این متغیر 31 درصد از تغییرات فرسودگی شغلی را پیش بینی کرد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که سن، جنسیت، تحصیلات و همچنین محل کار، تاثیر معنا داری بر فرسودگی شغلی دارند (003/0(p= .
بحث: لزوم توجه بیشتر به سلامت روان پرستاران با توجه به نقش ارزنده آنها در ارتقاء و حفظ سلامت مددجویان و کاهش عوامل فرسودگی شغلی می‌تواند در افزایش سطح کیفیت و رضایت از ارائه خدمات درمانی و مراقبتی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها