بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی )

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه : این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت و نوآوری اعضای هیأت علمی و کارکنان یکی از مراکز آموزش عالی نظامی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر نوع یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی – پیمایشی است. نمونه آماری شامل 131 نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان یک دانشگاه نظامی است که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.
نتایج : مقدار ضریب همبستگی چندگانه محاسبه شده بین چهار متغیر پیش بین وارد شده به مدل و متغیر ملاک، برابر 996/0 و مقدار ضریب تبیین برابر با 99/0 می‌باشد، یعنی 99 درصد از تغییرات متغیر ملاک بوسیله چهار متغیر وارد شده به مدل تبیین می‌شوند. همچنین ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و محیطی متغیرهای مؤثری در پیش بینی میزان خلاقیت و نوآوری می‌باشند. تأثیر بُعد سازمانی در پیش بینی متغیر وابسته (خلاقیت کارکنان ) بیشتر است.
بحث: با توجه به یافته‌های پژوهش، تمامی چهار بُعد فردی، سازمانی، گروهی و محیطی و مؤلفه‌های شناسایی شده در زیر مجموعه آنها بر توسعه خلاقیت و نوآوری مؤثر هستند و با تغییرات در هر یک از این ابعاد می‌توان میزان توسعه خلاقیت و نوآوری را پیش بینی نمود .

کلیدواژه‌ها