بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی در گروهی از سربازان افسرده

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 دانشگاه پیام نور ایلام

3 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چکیده

مقدمـه: بیمـاران افسـرده از افـکار پیاپـی خودکشـی رنـج
می برند،بدیـن دلیل افسـردگی میتواند کشـنده باشـد. همچنین افسـردگی در بوجـود آمـدن اختلاالت جسـمانی بـه خصـوص بیماریهـای قلبـی - عروقـی نقش بسـزایی دارد. ایـن مطالعه با هدف بررسـی اثربخشـی آموزش سـخت رویی بر افکار خودکشـی در گروهـی از سـربازان افسـرده انجـام گرفـت.
روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.دراین مطالعه تأثیر آموزش سخت رویی به عنوان متغیر مستقل بر افکار خودکشــی سربازان افسرده مورد مطالعه قرار گرفت. آزمودنی ها 24 نفر بودند که به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند؛ سپس به گروه آزمایش در طی 10 جلسه یک ساعته همراه با تکلیف، مؤلفه های سخترویی (تعهد، کنترل و چالش) آموزش داده شــد.متغیر افکار خودکشــی در شرایط پیش و پس آزمون با مقیاس افکار خودکشــی بک اندازه گیری
شــد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته ها نشــان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در
شــرایط پیش از درمان تفاوت معناداری در متغیرهای وابســته
پژوهش وجود نداشــت اما پس از اجــرای روش درمانی، تفاوت معناداری در افکار خودکشی سربازان افسرده دیده شد.
بحث: آموزش مؤلفه های سخت رویی میتواند در کاهش میزان
افکار خودکشــی سربازان افسرده مؤثر باشد. بنابراین میتوان از بسته آموزشی سخت رویی به عنوان یک مکمل درمانی مفید، در طرحهای مبارزه با خطر خودکشی بهره جست.

کلیدواژه‌ها