بررسی منابع فشار روانی خانواده های شاهد و ایثارگر

نویسنده

دانشگاه پیام نور اهواز

چکیده

مقدمه : منابع فشار روانی یکی از بحث های مهم علوم رفتاری و روانپزشکی است که همواره مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران بوده اســت. در همین راستا، تحقیق حاضر منابع فشار روانی خانواده های شاهد و ایثارگر یکی از شهرهای استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد.
روش : خانواده های شــاهد و ایثارگر یکی از شــهرهای استان خوزســتان جامعه آماری تحقیق حاضر را تشــکیل داده اند که از بین افراد مراجعه کننده به بنیاد شــهید و امور ایثارگران آن شــهر 200 نفــر (146 مرد و54 زن) به صــورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شــدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تحلیل عاملی شده محقق ساخته استفاده شد.
نتایج : تحلیل عاملی اکتشافی داده ها نشان داد که خانواده های شــاهد و ایثارگر نمونه یاد شده از دو منبع فشار روانی ناشی از مسائل مربوط به درمان بیماریها– زندگی و توقعات خانوادگی رنج میبرند. تحلیل همچنین نشان داد که میانگین نمرات فشار روانی خانواده های شاهد از خانواده های ایثارگر بیشتر و از لحاظ آماری تفاوت آنها معنادار است.
بحث : از آنجایی که جنگ عراق و ایران فشارهای روانی مضاعفی بر خانواده های شاهد و ایثارگر داشت لذا تحقیق حاضر نشان داد که فشــار روانی خانواده های یاد شده به صورت پرداخت هزینه درمان بیماریها- زندگی و توقعات خانوادگی ظاهر میشود.

کلیدواژه‌ها