طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع))

نویسندگان

1 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مقدمه: مراکز آموزش عالی علاوه بــر مأموریت آموزش، ارتقاء
دانــش و یاددهــی در جامعه، وظیفه جوابگویی بــه تغییرات و
ســازگاری با آن از طریق یادگیری را نیز بر عهدهدارند. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی سازمان یادگیرنده انجام گرفته است.
روش:پژوهــش حاضر از نظر نوع پژوهش کاربردی، از نظر طرح
تحقیق، آینده نگر و از جنبه گردآوری داده ها پیمایشــی اســت.
جامعه آماری پژوهش را 450 نفر از اســاتید دانشــگاه جامع و
افســری امام حســین (ع) و کارشناسان ارشد ســتاد کل سپاه تشــکیل می دهند که با اســتفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب شــدند. از پرسشــنامه محقق ساخته با 102 ســؤال و مصاحبه ساختار نیافته و نیمه ساختار یافته اســتفاده گردید. آلفای کرونباخ کل پرسشــنامه 0/986، اعتبــار محتــوا با اســتفاده از نظــر خبــرگان و صاحبنظران دانشــگاهی با اعمال ضریب لاشه و اعتبار سازه با تحلیل عاملی اکتشــافی مورد تأیید قرار گرفت. از نرم افزارهای لیزرل و spss و آزمون هــای فریدمن، دوجمله ای و معادلات ســاختاری برای تحلیل الگو و برازندگی بهره برده شد.
نتایج: نتایج تحلیل ها نشــان داد که الگوی سازمان یادگیرنده
دارای 6 بعد، 22 مؤلفه و 73 شــاخص اســت. در تعیین ابعاد و مؤلفه ها که با بررسی مدلها و حیطه های نظری صورت گرفت، الگوی سازمان یادگیرنده دانشــگاه به ترتیب با ابعاد ساختار ارگانیک، مدیریت و رهبری علمگرا، نیروی انســانی یادگیرنده، سیســتم یادگیری و نشــر دانش، راهبرد یادگیری محور و فرهنگ حامی یادگیری طراحی گردید. رابطه بین عوامل معنادار تشخیص داده شد.
بحث: با توجه به یافته های پژوهش، بعد ســاختار ارگانیک در
موقعیت اول از نظر اکتســاب ســهم قرار گرفته است. مسئولین باید تدابیری اتخاذ نمایند تا فعالیت های دانشــجویان، اساتید و کارکنان به سوی کار گروهی سوق داده شده، دستورالعمل های مانع یادگیری حذف و قوانین تســهیل کننــده یادگیری وضع گردد.

کلیدواژه‌ها