تأثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه کودکان کارکنان نیروهای مسلح

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش رفتاری
والدین به مادران، بر کاهش پرخاشگری رفتارهای قانون شکنانه و افزایش عملکرد رفتاری در کودکان 7 تا 10 سال کارکنان نیروهای مسلح بود.
روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس
آزمون با گروه کنترل بود. از این رو از بین 120 نفر از مادرانی
که پرسش نامه فهرست رفتاری کودک را تکمیل کرده بودند،
تعداد 30 نفر که فرزندانشان دارای بالاترین نمره بودند به
عنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شده و بعد از همتا سازی
آنان بر اساس سن، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی در دو
گروه آزمایش و کنترل جای گماری شدند. ابزارهای پژوهش
شامل پرسشنامه عملکرد رفتاری و فهرست رفتاری کودکان بود.
آموزش رفتاری والدین در قالب 9 جلسه نود دقیقه ای در گروه
آزمایشی اجرا شد. در پایان دو گروه، پرسشنامه های مذکور را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تحلیل نتایج بیانگر تأثیر اثربخشی آموزشی بر افزایش
عملکرد رفتاری و همچنین نشانگر تأثیر اثربخشی آموزشی در
کاهش، پرخاشگری و رفتارهای قانون شکنانه کودکان مادران
گروه آزمایشی، نسبت به گروه کنترل بود.
بحث: آموزش رفتاری والدین در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه،
قانون شکنانه و افزایش عملکرد رفتاری کودکان در معرض ابتلا
به مشکالت رفتاری دارای اهمیتی اساسی است. پژوهش ها نیز بر لزوم انجام و وجود چنین آموزش هایی برای والدین تاکید دارند. این پژوهش با چنین توجهی به اهمیت مشکلات دوران کودکی نشان داد که آموزش رفتاری مادران می تواند از مشکلات رفتاری کودکان دبستانی پیشگیری به عمل آورده و از وقوع بیش از حد این قبیل مشکالت بکاهد.

کلیدواژه‌ها