بررسی رابطه عمل به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در کارکنان نظامی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مقدمه: بررسی عوامل موثر در سلامت روان افراد نظامی با
توجه به استرس زا بودن این مشاغل حائز اهمیت است. بنابراین
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش عمل به باورهای دینی در
کاهش اضطراب و افسردگی در این افراد انجام گرفت.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. تعداد 72
نفر از کارکنان نظامی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی
ساده انتخاب شدند و به مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد) و
پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک پاسخ دادند. اطلاعات جمع
آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی
پیرسون، رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین عمل به باورهای دینی،
اضطراب و افسردگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بحث: یافته ها حاکی از آن است که عمل به باورهای دینی
رابطه منفی با اضطراب و افسردگی دارد

کلیدواژه‌ها