اثربخشی مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکلات فرزندان نوجوان دختر (13-16 سال) شاهد و ایثارگر

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشگاه آزاد اصفهان واحد نجف آباد

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش اثربخشی مداخله رفتاری-
شناختی متمرکز بر تروما بر توانایی و مشکالت فرزندان دختر
نوجوان شاهد و جانباز شهر اصفهان (13-16ساله) بود.
روش: پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش
آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه
آماری پژوهش تمامی فرزندان نوجوان دختر شاهد و ایثارگر در
سال تحصیلی 1388-1389 در شهر اصفهان بود که از میان
آنان گروه نمونه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری، پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه
توانایی ها و مشکالت (SDQ) (گودمن، 1997) بود. پس از
اعمال مداخله، پس آزمون اجرا و 4 ماه بعد پیگیری اجرا شد.
یافته هابااستفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مداخله رفتاری- شناختی متمرکز بر تروما بر اساس طرح درمان کوهن و همکاران(2001) بوده است.
نتایج:داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند
متغیری بررسی شد.نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت میان
گروه های آزمایش و کنترل در کاهش مشکلات رفتاری در
مرحله پس آزمون(P

کلیدواژه‌ها