نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی جانبازان

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره های
ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی رضایت
زناشویی جانبازان صورت گرفت.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.
بدین منظور 200 نفر از جانبازان به روش خوشه ای
تصادفی از بین سه شهر استان چهارمحال و بختیاری
انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت
زناشویی انریچ، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ و
پرسشنامه 6 عاملی شخصیت (هگزاکو) بود.
نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد
که عوامل شخصیت و طرح واره های ناسازگار اولیه
اثر معنادار روی رضایت زناشویی جانبازان دارند و
میتوانند به خوبی تغییرات آن را تبیین نمایند. از بین
عوامل شخصیت برونگرایی بیشترین سهم و از بین
طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره آسیب پذیری
نسبت به ضرر یا بیماری بیشترین سهم را در پیش بینی
رضایت زناشویی جانبازان داشتند.
بحث: نتایج پژوهش حاضر می تواند نقطه شروع طراحی
و تدوین برنامه های آموزشی و درمانی رضایت زناشویی
زوج ها و خانواده های جانبازان در پژوهش های آینده
باشد.

کلیدواژه‌ها