نقش ویژگیهای شخصیتی در سبک زندگی نیروهای نظامی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

مقدمه: با توجه به ضرورت ارزیابی عوامل موثر در سبک زندگی در نیروهای نظامی، در این مطالعه به تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی در سبک زندگی نیروهای نظامی پرداخته شد. علاوه بر این، پیش بینی سبک زندگی بر اساس این مولفه ها از دیگر اهداف این مطالعه بود. روش: در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 172 نفر از یکی از واحدهای نظامی مستقر در اصفهان به شیوه تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نیروهای نظامی (پوشن)، پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت روانی-2 (HPLP-II) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که با بالا رفتن سن، سابقه خدمت و درجه نظامی، نمرات سبک زندگی کاهش می‌یابد در حالی که با بالا رفتن ویژگی‌های شخصیت دینی تقوا و برون‌گرایی، سبک زندگی بهتر می‌شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که به ترتیب چهار مولفه سابقه خدمت، ویژگی شخصیتی موافق بودن، احساس مسئولیت و درجه نظامی در مجموع 13/6درصد از سبک زندگی را در نیروهای نظامی تبیین می‌کند(p

کلیدواژه‌ها


 1. - ادیب زاده شهرزاد ، (1389).بررسی رابطه تیپهای شخصیتی AوB با سبک زندگی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پردیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
 2. - استاگی زهرا،اکبرزاده رویا،تدین فر موسی الرضا،رهنما فاطمه،زردشت رقیه،نجار لادن (1386). ارزیابی سبک زندگی مردم سبزوار، مجله دانشکده پزشکی، 13، (3): 139-134.
 3. -پالانت، چولی، (1389)، تحلیل داده های علوم رفتاری برنامهSPSS، ترجمه اکبررضایی، تبریز: انتشارات فروزش.
 4. - سنائی نسب هرمز، رشیدی جهان حجت، توکلی حمید. (1392).آموزه های دینی و سبک زندگی سالم در نیروهای نظامی؛ سبک زندگی اسلامی بر محوریت سلامت، (2)1: 13-9.
 5. -سلامی،حسین(1389)فرماندهی و رهبری نظامی.مرکز امامت سپاه پاسدراران انقلاب اسلامی. تهران:مرکزچاپ سپاه.1389چاپ اول.
 6. - صمیمی، رقیه؛ مسروررودسری، دریادخت؛ حسینی، فاطمه؛ و تمدن فر، مهرآسا (1385) . ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان.فصلنامه پرستاری ایران،48. 93- 83.
 7. - علیخانی، مریم (1385). رابطه بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعات روان شناختی، 2، (1و 2): 102-89.
 8. - فاضل، امین الله؛ حق شناس، حسن و کشاورز، زهرا (1390) «پیش بینی ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایتمندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز». فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره ی سوم، پاییز1390، 164-139.
 9. - فتحی آشتیانی علی و جعفری کندوان علی (1390)، مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دو دانشگاه با وابستگی نظامی و غیر نظامی در سال 1387، مجله طب نظامی، دوره 13،شماره 1، بهار 90، صفحات 17-24.
 10. - فتحی آشتیانی، ع. داستانی، م. (1389) آزمونهای روان شناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان.تهران: انتشارات بعثت. 1389چاپ سوم.
 11. - قمری، محمد (1389). بررسی رابطة دین داری و میزان شادمانی، در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضیعت تاهل، مجله روان شناسی دین دوره دوم، شماره سوم، پاییز 1389، 91-75.
 12. - کریمی، یوسف (1387). روان شناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 13. - کجباف، محمد باقر؛ سجادیان، پریناز؛ کاویانی، محمد؛ انوری، حسن ( 1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان،روانشناسی دین، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان ١٣٩٠، ص ٦١-74.
 14. - مومنی، منصور،(1390). تحلیل داده هابا نرم افزارSPSS، تهران، انتشارات فراروان.
 15. - منصورفر،کریم، (1385)،روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
 16. - میرزایی،غلامرضا،(1392)، طراحی، ساخت و هنجاریابی ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی در کارکنان سپاه. رساله دکتری روان شناسی نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)،مرکز تحقیقات علوم رفتاری.
 17. - نصرتی، شیما و ذوالفقاری، ابوالفضل (1391). بررسی تأثیر میزان دینداری بر سبک زندگی جوانان تهران. فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره چهاردهم، بهار 1391. صفحات 101تا 117.
 18. - ناصری، غلامرضا، عبدالله، شفیع آبادی،(1389)، نظریههای مشاوره و روان درمانی، تهران، انتشارات،
 19. - Bogg, T. & Roberts, B. W., (2004). A 30-year longitudinal study of the relationships -related betweenconscientiousness traits, and the family structure and health -behavior factors that affect health. Journal of Personality, 72, 325-354.
 20. - Dubois, E. J. (2006). Assessment of health-promoting factors in college students' lifestyles. A doctoral dissertation. Alabama: Auburn University.
 21. -Edmonds G. W. (2011). Personality and the healthy lifestyle as predictors of physical heath: can the healthy lifestyle be explained? PhD dissertation of Philosophy in Psychology, University of Illinois at Urbana-Champaign: Graduate College
 22. - Fuchino, Y. Mizoue, T. Tokui, N. Ide, R. Fujino, Y. Yoshimura, T (2003). Health-4 related lifestyle and mental health among inhabitants ofa city in Japan. Nippon-Koshu-Eisei-Zasshi, 50, 303-13.
 23. - Lee, R., & Look, Y. (2005).Health-promoting behaviors and psychosocial well-being of university students in Hong Kong. Poblic Health Nursing, 22 (3), 209 – 220.
 24. - Lovering, M. E.; Heaton, K. J.; Banderet, L. E.; Neises, K. ; Andrews, J. & Cohen, B. S. (2015). Psychological and physical characteristics of U.S. Marine recruits. Military Psychology, 27(5): 261-275.
 25. -Martin, Fredrick Billy (2011). the relationshp of personality prerfrencesand type tohealthpromoting behaviors, alcoholuse USE, and cigaretesmoking, Doctoral Dissertations Graduate School in University of Kentucky UKnowledge University of Kentucky.
 26. -Nakayama, Yamaguchi, Maruyama & Morimoto, (2002). lifestyle in clectronoc officersin a japaneass industry,
 27. -Plasker, E (2007). The 100-Year lifestyle. Adams Media, an F. Wpublications company. U.S.A.
 28. -Stephen R. McDaniel (2001), "An Examination of Demographic, Lifestyle and Personality Influences on Consumer Preferences For Participating in Promotional Games", in NA - Advances in Consumer Research, 28: 19-31.
 29. - World Health Organization (1998). Health promotion glossary Geneva, Switzerland: World Health Organization.