مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در افکار خودکشی سربازان

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مقدمه: افکار خودکشی به باورهایی گفته می‌شود که فرد در مورد کشتن خودش دارد، که از برنامه‌ریزی دقیق برای خودکشی تا یک احساس قابل ملاحظه را دربرمی‌گیرد اما شامل اقدام نهایی نمی‌شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در افکار خودکشی و تعیین نقش پیشگیری‌کننده آنها در سربازان انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر به روش همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل سربازان یک واحد نظامی در استان‌های تهران و البرز بود که 540 نفر از آنان به طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های مورد نظر را تکمیل نمودند. نتایج: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر افکار خودکشی در سطح 0/01 و 0/05 و همچنین تأثیر مستقیم سبک‌های دفاعی بر آن در سطح 0/01 معنادار بود. بحث: مدل پژوهش با داده‌ها برازش قابل قبولی داشت و روابط ساختاری مفروض تأیید شدند. متغیرهای آشکار دارای ضریب مسیر معناداری با متغیرهای مکنون خود بودند. از این مدل می‌توان به منظور طراحی یک الگوی مداخله‌ای روان‌شناختی با هدف پیشگیری و مهار افکار خودکشی در بین سربازان و همچنین طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع به منظور غربالگری سربازانی که در معرض آسیب خودکشی یا خودزنی قرار دارند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. - اکبری زردخانه، سعید، یعقوبی، حمید، شالباف، عذرا، عبدالله‌پور، یعقوب، ولی‌الله، رمضانی و حدادی، روح‌الله. (1394). رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، سال 6، شماره 1، ص 115.
 2. - انیسی، جعفر، فتحی آشتیانی، علی، سلیمی، سیدحسین و احمدی، خدابخش. (1384). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) در سربازان. طب نظامی. دوره 1، شماره 7، صص 37-33.
 3. - حیدری‌نسب، لیلا. (1385). مقایسه مکانیسم‌های دفاعی در نمونه‌های بالینی و غیر بالینی بر اساس هنجاریابی و یافته‌های مبتنی بر روان‌سنجی پرسشنامه ایرانی سبک‌های دفاعی. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
 4. - رجبی، غلامرضا و هاشمی‌شیخ شبانی، سید اسماعیل. (1390). بررسی ویژگی‏های روانسنجی مقیاس چند بعدی حمایت‏اجتماعی تصوری. مجله علوم رفتاری، سال 5، شماره 4، ص357.
 5. - رحیمیان بوگر، اسحق. (1393). سن، جنسیت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی بین جمعیت 20 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره 85، صص 49-39.
 6. - فتحی آشتیانی، علی. (1388). آزمونهای روان‌شناختی (ارزیابی شخصیت و سلامت روان). تهران: بعثت.
 7. - نصرت‌آبادی، مهدی و دباغی، پرویز. (1393). تبیین افکار خودکشی بر اساس سوء مصرف مواد و برخورداری از حمایت اجتماعی در سربازان. فصلنامه ابن سینا ( طب هوافضا- طب زیرسطحی- طب بحران- طب رزم و روانپزشکی نظامی)، شماره 48، صص 11-4.
 8. - Aleman, A., & Denys, D. (2014). A road map for suicide research and prevention. Nature, 509(7501), 421-423.
 9. - Ben-Efraim, Y. J., Wasserman, D., Wasserman, J., & Sokolowski, M. (2013). Family-based study of AVPR1B association and interaction with stressful life events on depression and anxiety in suicide attempts.Neuropsychopharmacology, 38(8), 1504-1511.
 10. -Braswell, H., & Kushner, H. I. (2012). Suicide, social integration, and masculinity in the US military. Social science & medicine, 74(4), 530-536.
 11. - Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford Publications.
 12. - Cloninger, C. R., & Svrakic, D. M. (2016). Personality Disorders. In The Medical Basis of Psychiatry (pp. 537-550). Springer New York.
 13. - Curran, P. J., Bollen, K. A., Paxton, P., Kirby, J., & Chen, F. (2002). The noncentral chi-square distribution in misspecified structural equation models: Finite sample results from a Monte Carlo simulation. Multivariate Behavioral Research, 37(1), 1-36.
 14. - Drapeau, C. W., Cerel, J., & Moore, M. (2016). How personality, coping styles, and perceived closeness influence help-seeking attitudes in suicide-bereaved adults. Death studies, 1-7.
 15. - Edwards, L. M. (2004). Measuring perceived social support in Mexican American youth: Psychometric properties of the multidimensional scale of perceived social support. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 26(2), 187-194.
 16. - Gliatto, M. E., & Rai, A. K. (1999). Evaluation and treatment of patients with suicidal ideation. American family physician, 59, 1500-1513.
 17. - Hawton, K., i Comabella, C. C., Haw, C., & Saunders, K. (2013). Risk factors for suicide in individuals with depression: a systematic review. Journal of affective disorders, 147(1), 17-28.
 18. - Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
 19. - Lamis, D. A., Ballard, E. D., May, A. M., & Dvorak, R. D. (2016). Depressive Symptoms and Suicidal Ideation in College Students: The Mediating and Moderating Roles of Hopelessness, Alcohol Problems, and Social Support.Journal of Clinical Psychology.
 20. - Leenaars, A. A. (2010). Edwin S. Shneidman on suicide. Suicidology online, 1(1), 5-18.
 21. - Mousavi, S. V. A., Sheakhli, N., & Rezaei, S. (2015). Role of the Big Five Personality Traits in Chemical Suicide Attempt. Practice in Clinical Psychology, 3(4), 235-242.
 22. - O'Brien, S. S., Greatley, A., & Meek, L. (2015). The mentally healthy society: The report of the taskforce on mental health in society.
 23. - Pawlak, J., Dmitrzak-Węglarz, M., Skibińska, M., Szczepankiewicz, A., Leszczyńska-Rodziewicz, A., Rajewska-Rager, A., ... & Hauser, J. (2013). Suicide attempts and clinical risk factors in patients with bipolar and unipolar affective disorders. General hospital psychiatry, 35(4), 427-432.
 24. - Pompili, M., Rinaldi, G., Lester, D., Girardi, P., Ruberto, A., & Tatarelli, R. (2006). Hopelessness and suicide risk emerge in psychiatric nurses suffering from burnout and using specific defense mechanisms. Archives of Psychiatric Nursing, 20(3), 135-143.
 25. - Pompili, M., Rinaldi, G., Lester, D., Girardi, P., Ruberto, A., & Tatarelli, R. (2006). Hopelessness and suicide risk emerge in psychiatric nurses suffering from burnout and using specific defense mechanisms. Archives of Psychiatric Nursing, 20(3), 135-143.
 26. - Sanna, L., Stuart, A. L., Pasco, J. A., Kotowicz, M. A., Berk, M., Girardi, P., & Williams, L. J. (2014). Suicidal ideation and physical illness: Does the link lie with depression?. Journal of affective disorders, 152, 422-426.
 27. - Serretti, A., Chiesa, A., Calati, R., Linotte, S., Sentissi, O., Papageorgiou, K., ... & Amital, D. (2013). Influence of family history of major depression, bipolar disorder, and suicide on clinical features in patients with major depression and bipolar disorder. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 263(2), 93-103.
 28. - Smith, H. A., Wolfe-Clark, A. L., & Bryan, C. J. (2016). An Exploratory Study of the Mental Toughness Psychological Skills Profile Psychometrics, and the Mediating Effect of Social Support Sources on Mental Toughness and Suicidal Ideation Among Military Police. Journal of Police and Criminal Psychology, 1-9.
 29. - Stroud, C. H., Cramer, R. J., La Guardia, A. C., Crosby, J. W., & Henderson, C. E. (2015). Personality, spirituality, suicide, and self-injury proneness among lesbian, gay, and bisexual adults. Mental Health, Religion & Culture, 1-12.
 30. - Sullivan, E. M., Annest, J. L., Simon, T. R., Luo, F., & Dahlberg, L. L. (2015). Suicide trends among persons aged 10-24 years-United States, 1994-2012.MMWR: Morbidity and mortality weekly report, 64, 201-205.
 31. - West, S. G., Taylor, A. B., & Wu, W. (2012). Model fit and model selection in structural equation modeling. Handbook of structural equation modeling, 209-231.
 32. - Wolff, H., Casillas, A., Perneger, T., Heller, P., Golay, D., Mouton, E., ... & Getaz, L. (2016). Self-harm and overcrowding among prisoners in Geneva, Switzerland. International journal of prisoner health, 12(1), 39-44.
 33. - World Health Organization. (2012). Public health action for the prevention of suicide: a framework. World Health Organization.
 34. - Yazdanshenas Ghazwin, M., Tavakoli, S. A. H., Latifi, S., Saberi, H., Derakhshanrad, N., Yekaninejad, M. S., ... & Ghodsi, S. M. (2016). Psychological defense mechanisms among individuals with SCI with adjustment disorder. The Journal of Spinal Cord Medicine, 1-10.
 35. - Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 52(1), 30-41.
 36. - Zimet, G. D., Powell, S. S., Farley, G. K., Werkman, S., & Berkoff, K. A. (1990). Psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 55(3-4), 610-617.