رابطه بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مقدمه: هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه خودکارآمدی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با سبک مدیریت کلاس آنان بود. روش: این پژوهش ازنظر هدف، تحقیقی کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق همبستگی است. جامعه‌ آماری تحقیق اساتید و اعضای هیئت‌علمی یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح بود. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 100 نفر بود. نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان ‌داد، بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد همچنین مؤلفه‌های خودکارآمدی ازجمله شایستگی‌های فردی، شایستگی‌های اجتماعی و شایستگی تدریس با سبک مدیریت کلاس ارتباط مستقیم و معناداری داشته، ولی بین شایستگی‌های پژوهشی با سبک مدیریت کلاس ارتباط معناداری مشاهده نشد. بحث : با توجه به رابطه خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت‌علمی، بایستی برای اثربخش نمودن کلاس‌ها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای ارتقای خودکارآمدی اعضای هیئت علمی برنامه‌ریزی لازم را انجام داد.

کلیدواژه‌ها


 1. - اثرزاده، رضا، بجانی، حسین و ملکی‌نیا، عماد. (1390). بررسی خودکارآمدی نیروی انسانی در سازمان‌ها و ارائه الگوی مفهومی برای سنجش آن. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال هشتم، شماره 37، صص 117-95.
 2. - اسماعیلی، محمدرضا، کتابیان، شهره و خداداد، شعله. (1391). رابطه خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس معلمان تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش شهر تهران، مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش. سال اول، شماره اول، صص 28-21.
 3. - بازرگان، عباس. (1389). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
 4. - ترک‌اردلانی، فاطمه. (1389). تأثیر خودکارآمدی بر موفقیت افراد در زندگی. رشد آموزش. دوره ششم، شماره 2، صص 7-4.
 5. - جباری، نگین و حسینی، حلیمه. (1392). بررسی رابطه سبک‌های مدیریت کلاس درس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر کردکوی در سال تحصیلی 93-92. اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب‌وکار، اقتصاد و فرهنگ. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول.
 6. - جعفری، پریوش، قورچیان، نادرعلی، بهبودیان، جواد و شهیدی، نیما. (1391). ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی، شایستگی‌ها و تعهد سازمانی اعضای هیئت‌علمی با کیفیت تدریس آنان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 64، صص 82-61.
 7. - حافظ نیا، محمدرضا. (1392). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات سمت.
 8. - رجایی‌پور، سعید، کاظمی، ایرج و آقاحسینی، تقی. (1387). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت کلاس درس و جو یادگیری در مدارس راهنمایی شهر اصفهان. پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی. سال چهارم، شماره اول، شماره پیاپی 9، صص 40-23.
 9. - رمضانی‌نژاد، رحیم، همتی‌نژاد، مهرعلی و همتی‌نژاد، محمد. (1390). رابطه خودکارآمدی معلمان تربیت‌بدنی و روش‌های مدیریت کلاس‌های تربیت‌بدنی. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 11، صص 26-13.
 10. - شاوران، حمیدرضا، رجایی‌پور، سعید، کاظمی، ایرج و زمانی، بی‌بی عشرت. (1391). تعیین روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی فردی و جمعی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 64، صص 44-19.
 11. - شهیدی، نیما، باعزت، سارا و حدادنیا، سیروس. (1393). ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی و شایستگی‌های استادان با مدیریت کلاس آنان در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. مرودشت.
 12. - شهیدی، نیما، جعفری، پریوش، قورچیان، نادرعلی و بهبودیان، جواد. (1392). رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال چهارم، شماره 3، صص 44-21.
 13. - عالی، آمنه و امین‌یزدی، امیر. (1387). تأثیر ویژگی‌های معلم بر سبک مدیریت کلاس. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 93، صص 135-103.
 14. - عبدالهی، بیژن. (1385). نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان. تدبیر. سال هفدهم، شماره 168، صص 40-35.
 15. - عرب‌زاده، مهدی، کدیور، پروین، فرزاد، ولی‌الله، کاووسیان، جواد و نیکدل، فریبرز. (1390). رابطه یادگیری خودگردان و جهت‌گیری هدف با سبک مدیریت کلاس. روانشناسی معاصر. شماره 6، صص 58-49.
 16. - قربانی‌زاده، وجه ا...، حمدالهی، هاتف و روحی خلخالی، نیکوفر. (1390). مدیریت اثربخش کلاس، تحلیلی بر مبنای نظریه سه‌شاخگی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 11، صص 116-87.
 17. - کاظمی، حمید و شفقی، منصوره. (1390). بررسی رابطه خودکارآمدی با خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی در دانش‌آموزان. اولین همایش ملی یافته‌های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد.
 18. - مرتضوی‌زاده، سیدحشمت‌اله. (1387). مدیریت کلاس درس و روش‌های آن (1). علوم تربیتی: رشد معلم؛ شماره 19، صص 14-12.
 19. - مسعودی، رضا، افضلی، سیدمحمد، اعتمادی‌فر، شهرام و مقدسی، جعفر. (1387). احساس خودکارآمدی و ایفای نقش مربیان دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد در آموزش بالین، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ دوره 10، شماره 4، صص 104-96.
 20. -Abu-Tineh, A. M., Khasawneh, S. A., &Khalaileh, H. A. (2011). Teacher self-efficacy and classroom management styles in Jordanian schools. Management in Education, 25(4), 175-181.
 21. -Armor, P., Conry-Oseguera, P., Cox, M., King, N., McDonnell, L., Pascal, A., et al. (1976). Analysis of the school preferred reading program in selected Los Angeles minority schools (Los Angeles Unified School District). Santa Monica, CA: RAND.
 22. -Dellinger, A. B., Bobbett, J. J., Olivier, D. F., &Ellett, C. D. (2008). Measuring teachers’ self-efficacy beliefs: Development and use of the TEBS-Self. Teaching and Teacher Education, 24(3), 751-766.
 23. -Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36(2), 103-112.
 24. -Fives, H. (2003). What is teacher efficacy and how does it relate to teachers’ knowledge? A theoretical review. In American Educational Research Association Annual Conference, Chicago.
 25. -Gallagher, M. W. (2012). Self-efficacy. Encyclopedia of Human Behavior, 1, 314-320.
 26. -Gavora, P. (2010). Slovak pre-service teacher self-efficacy: Theoretical and research considerations. The New Educational Review, 21(2), 17-30.
 27. -Henson, R. K. (2001). "Teacher self-efficacy: Substantive implications and measurement dilemmas". Paper presented at the annual meeting of the Educational Research Exchange. Texas A & M University, college station, Texas.
 28. -Hicks, S. D. (2012). Self-efficacy and classroom management: A correlation study regarding the factors that influence classroom management (Doctoral dissertation, Liberty University).
 29. -Jaafari, P., karami,S., & Soleimani, N. (2012). The relationship among organizational climate, organizational learning and teachers’ self efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 2212-2218.
 30. -Lunenburg, F. C. (2011). Self-efficacy in the workplace: Implications for motivation and performance. International journal of management, business, and administration, 14(1),1-6.
 31. -Martin, N. K. & Baldwin, B. (1993). An examination of the construct validity of the Inventory of Classroom Management Style. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, New Orleans, LA.
 32. -Martin, N. K., Yin, Z., & Baldwin, B. (1998). Classroom management training, class size and graduate study: do these variables impact teachers’ beliefs regarding classroom management style? Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.
 33. -Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of educational research, 68(2), 202-248.