سنجش اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سلامت‌روان و کیفیت‌زندگی همسران جانبازان

نویسندگان

آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش گروهی تاب‌آوری بر سلامت‌روان و کیفیت‌زندگی همسران جانبازان یک شهرک‌سازمانی در تهران انجام شد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق 60 نفر از همسران جانبازان ساکن در یک شهرک سازمانی در تهران بود. نمونه تحقیق با توجه به عدم همکاری 10 نفر از افراد جامعه، 50 نفر انتخاب شد. افراد نمونه بصورت تصادفی در دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای سنجش تاب‌آوری همسران جانبازان از پرسشنامه تاب‌آوری 25 سوالی کانر و دیویدسون (2003)، و برای سنجش سلامت روان آن‌ها از پرسشنامه سلامت‌روان 28 سوالی گلدبرگ (1972) و برای سنجش کیفیت زندگی آن‌ها از پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی ویر و شربورن (1992) استفاده شد. با روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار، داده‌ها توصیف و آزمون آمار استنباطی تحلیل کوواریانس فرضیه‌ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس درسطح معنا‌داری (p

کلیدواژه‌ها


ادیب حاج باقری، محسن. پرویزی، سرور. صلصالی، مهوش .(1386). روش‌های تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری.
افضل نیا، محمد رضا. (1385). بهداشت روانی خانواده. تهران: نسل نو اندیش.
اکبری زاده، فاطمه، باقری، فریبرز، حاتمی، حمیدرضا، حاجیوندی ، عبداله.(1390). ارتباط بین هوش معنوی، سخت رویی و سلامت عمومی در بین پرستاران، دو ماهنامه علمی- پژوهشی بهبود، سال 15، شماره 6 .
پرنده، اکرم. سیرتی نیر، مسعود، خاقانی زاده، مرتضی، کریمی زراجی، علی اکبر .(1385). تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانباز مبتلا به PTSB نشریه طب نظامی، سال هشتم، شماره یک.
حسینی قمی، طاهره .(1389). اثربخشی آموزش تاب آوری بر سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
حق رنجبر، فرخ؛ کاکاوند،علیرضا؛ برجعلی، احمد و برماس،حامد. (1390). تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 1(1).
کیخسروانی، مولود، بابامیری، محمد، دهقانی، مصطفی .(1391). بررسی رابطه سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، فصلنامه علمی- پژوهشی جنتاشایپر ، دوره سوم شماره 2 .
فرخی، جواد .(1386). کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
کاوه، منیژه؛ علیزاده، حمید؛ دلاور، علی و برجعلی، احمد .(1390). تدوین برنامه افزایش تاب‌آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن بر مولفه‌های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 11(2)، 140-119.
محمدی، مسعود .(1384). عوامل موثر بر تاب آوری افراد در معرض سوء مصرف مواد پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه شهیدبهشتی.
موحدی، امین. (1389). بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی کارکنان بانک ملی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
هادی تبار، حمیده، نوابی نژاد، شکوه، احقر، قدسی .(1390). بررسی تاثیر آموزش مولفه‌های معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسالان شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 مجله علمی ، پژوهشی طب جانباز، سال چهارم، شماره 14
هاشمی، لادن، جوکار، بهرام .(1390). نشریه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، بررسی رابطه بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان.
وفایی، طیبه، خسروی، صدرا .(1388). مقایسه وضعیت سلامت روانی همسران جانبازان و همسران افراد عادی- مجله علمی- پژوهشی، طب جانباز، سال اول، شماره چهارم.
یمینی نیا، نسرین .(1380). بررسی صفات شخصیتی همسران جانبازان قطع نخاع و اعصاب و روان و همسران افراد بدون آسیب ، پایان نا مه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم.
Belcher, Harolyn M. E., Shinitzky, Harold, E. (1998). Substance abuse in children: Prediction, protection, and prevention. Archive of Pediatrics and Adolescent Medicine, vol.152, pg. 952- 960. Retrived from internet: http://archpedi.ama- assn
Fauci, Alice Josephine & Manila Bonciani and Raniero Guerra .(2012). Quality of life, vulnerability and resilience: a qualitative study of the tsunami impact on the affected population of Sri Lanka. Ann Ist Super Sanità .(2012). | Vol. 48, No. 2: 177-188
Garmezy, N., &Masten, A .(1991). The protective role of competence indicators in children at risk.In EM, Cummings.
King, D.B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, and measure A dissertation Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science, Peterborough, ontasio, Canada.
Kordich-Hall,D., &Pearson,J .(2005). Resilience,Giving children the skills to bounce back. Journal of Education and Health,23(1), 12-15.
Luthar, s. s., Cicchetti, D, & Becker, B . (2000). The construct of resilience: A Critical evaluation and guidelines for future work. Child Development , 71, 543- 562
Mc cullah,E.,Brigstocke,G., Donaldson,N., &Kalra,L.(2005). Determinants of caregiving burden and quality of life in caregivers of stroke pationts.Journal of American Health Association,36, 2181-2186.
Newachek, P.W., Taylor, W.R. (1992). Childhood chronic illness: Rrevalence sevierity and impact. American Journal of Public Health. 82. 234 – 371.
Shin, YH. Sim,MK. Kim, TI. (2006). Resilience and health – related quality of life in children with choronic illness. Journal of child nurs. 12 (3): Pp 295 – 303.
Souri , H., &Hasanirad ,T. (2012). Relationship between Resilience, Optimism and Psychological Well-Being in Students of Medicine a School of Educational Psychology, Psychology and Education Faculty. University of Tehran, Iran.
Wolf,W. (2001). Embarrassment in diagnostic process Mental retarded. 3, 29-31.