تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر مهارت‌های زندگی و آموزش آن توانسته است اهمیت خود را در میان اقشار مختلف پیدا کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران بوده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 15 نفر بعنوان گروه کنترل و 15 نفر بعنوان گروه آزمایش از فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر تهران بوده است که به‌صورت داوطلبانه انتخاب و در جلسات آموزش مهارت‌های زندگی شرکت داشته‌اند. مداخلات به شکل 8 جلسه آموزش گروهی، هر جلسه به مدت 90 دقیقه اجرا شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود.
نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر شادکامی تأثیر مثبت داشته و به طورمعناداری میزان شادکامی گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل گردید.
بحث: به‌نظر میرسد آموزش مهارت‌های حل مسئله، تصمیم‌گیری و تفکرخلاق تأثیر به‌سزایی در شادکامی افراد دارد و افراد را در ارتباط با حل مشکلات احتمالی که در زندگی پیش‌رو دارند یاری می‌رساند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Life Skills Training (Problem Solving, Decision Making, Creative Thinking) on the Happiness of the Children of Martyrs and Sellf-Sacrificers in Tehran

نویسندگان [English]

 • hojatolah moradi 1
 • ahmad baseri 1
 • raziye moavenjola 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Hussein (a.s.) Comprehensive University, Tehran, Iran
2
چکیده [English]

Introduction: In recent years, life skills and teaching them have gained importance among different classes. The purpose of this study was to determine the impact of life skills training on the happiness of the children of martyrs and Self-Sacrificers in Tehran.
Method: The present study is a quasi-experimental research work. The statistical sample of the study included 15 subjects as control group and 15 others as experimental group. The subjects were selected on a voluntarily basis. The subjects in the experimental group participated in life skills training sessions. The interventions included eight 90-minute sessions of group training, and the Oxford Happiness Questionnaire was used as the data collection instrument.
Results: The results of the research indicated that life skills training has a positive effect on happiness, and the happiness of the experimental group was significantly higher than that of the control group.
Discussion: It appears that receiving training in problem solving, decision making and creative thinking skills significantly affects happiness of individuals and helps them to solve the likely problems they face in life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • happiness
 • life skills
 • children of martyrs and Self-Sacrificers
 1. آیزینگ، (2009). همیشه شاد باشید، ترجمه زهرا چلونگر، تهران: انتشارات نسل نواندیش، (1393).
 2. بهرامی، فاطمه (1389). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر منبع کنترل. پایانامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. پور شریفی، حسن (1394). رابطه تاب‌آوری با شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 4. پورقنبری، مهرداد (1394). مجموعه راهکارهای فرار از ناامیدی. کتاب الکترونیک.
 5. ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسکریان، مهناز (1389). آزمونهای روان‌شناختی، تهران: نشر ویرایش.
 6. دوان شولتز، سیدنی اِلِن شولتز (1388). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی،چاپ هشتم. تهران: انتشارات نشر ویرایش.
 7. جعفری، سیدابراهیم؛ عابدی، محمدرضا (1390). شادمانی در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و عوامل همبسته با آن، اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه (گزارش منتشر نشده).
 8. علی‌پور، احمد؛ نوربالا، احمدعلی (1378). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، 5 (1 و 2): 64 ـ 55.
 9. مرادی، حجت‌اله؛ راضیه، معاون جولا (1397). راهنمای آموزش مهارتهای زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق). چاپ اول. تهران: انتشارات شلاک.
 10. معاون جولا، راضیه (1395). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی و عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران شمال.
 11. مهدوی حاجی، طاهره (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر شادکامی، کیفیت زندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 12. موسوی، سید ولی‌اله (1391). بررسی رابطه بین سبک‌های اسناد و شادکامی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان.