تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مقدمه: باتوجه به اهمیت درک ارتباط بین ویژگی‌های شغلی با سبک تصمیم‌گیری، شخصیت و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی برای مدیریت منابع انسانی صنایع دفاعی و با استفاده از تحقیقات مشابه در صنایع مورد مطالعه، اطلاعات مدیران سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
روش: با استفاده از تحلیل‌واریانس چندمتغیره سه‌راهه (MANOVA) به بررسی تأثیر شخصیت (تیپ‌شخصیتی (AیاB) و مرکز کنترل درونی/بیرونی) و سبک‌تصمیم‌گیری 42 نفر از مدیران سطوح مختلف بر ویژگی‌های شغلی ایشان، پرداخته‌شد.
نتایج: نتایج مطالعه نشان‌داد که تعامل تیپ‌شخصیتی و نوع استخدام، تعامل تیپ شخصیتی و سابقه کاری و نیز تعامل مرکز کنترل و نوع استخدامِ مدیران بر درک آنها از بردار ویژگی‌های شغلی تأثیرگذار است. همچنین باتوجه به MANOVA یک‌راهه، می‌توان گفت هرکدام از متغیرهای تیپ‌شخصیتی، حوزه‌کاری، سطح‌سازمانی و نوع استخدام، بطور جداگانه بر درک مدیران از ویژگی‌های شغلی تأثیرگذارند، اما سبک‌تصمیم‌گیری‌ بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی تأثیری نداشته است.
بحث: از آنجا که در حوزه صنایع دفاعی ویژگی‌های شغلی خاصی حکمفرماست، لذا تیپ‌شخصیتی و مرکز کنترل مدیران این صنایع، بر درک آنها از این ویژگی‌های شغلی تأثیرگذار است. اما از آنجا که انعطافی در سبک‌تصمیم‌گیری وجود ندارد، تأثیر خاصی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی‌شان نداشته‌است. همچنین حوزه‌کاری و نوع استخدام مدیران به‌عنوان عوامل مؤثر بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها