دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، مرداد 1393 (560) 
وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی

رضا نوری؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی

محمد باقر حبی؛ مرتضی مالمیر؛ مرتضی مالمیر؛ محمد زارع؛ محمد زارع؛ زهرا حبی


رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری

سید محمد حامد حسینی؛ حمید رضا حاتمی؛ سید احمد حسینی؛ سید علی حسینی