بررسی راهبردهای مقابله اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و خود ناتوان سازی در دانشجویان بسیجی و عادی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده

مقدمه: اهمیت مطالعات روانشناختی در حوزه بسیج سبب شده که این پژوهش به بررسی راهبردهای مقابله اسلامی و ابعاد شخصیتی و خودناتوانسازی در دانشجویان بسیجی (فعال و عادی) و غیر بسیجی بپردازد.
روش: با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از میان دانشگاه‌های شهر تهران تعداد 392 نفر از دانشجویان(کارشناسی) بسیجی و عادی انتخاب و به مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت (SHS)، راهبردهای مقابله اسلامی (ICSS) و ابعاد شخصیتی نئو (NEO-FFI) پاسخ دادند. دادهها با استفاده از آزمونهای آماری شامل همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس (ANOVA) و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که رابطه منفی بین برونگرایی، تجربهپذیری، توافقپذیری و مسئولیتپذیری با خودناتوانسازی وجود دارد(001/0p

کلیدواژه‌ها