دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1392 (564) 
رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی

روح اله زمانی نسب؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ جعفر انیسی


الگوی مصون سازی نگرش در مقابله با جنگ نرم

حمید رضا حاتمی؛ محمد باقر حبی؛ جهانگیر سعید زاده؛ هانیه حاتمی