تحلیل محتوای تطبیقی «اعلامیه های عملیات روانی» توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مقدمه: «اعلامیه های عملیات روانی» به‌عنوان یکی از شیوه‌های اجرای عملیات روانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اعلامیه‌ها از طریق بمب‌های مخصوص پخش اعلامیه، بالگرد و هواپیما پخش می‌شوند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مورد استفاده در اعلامیه‌های عملیات روانی توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان است.
روش: این پژوهش از لحاظ روش، تحلیل محتوای کمی بوده و از نظر نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، اعلامیه‌های چاپی توزیع‌شده در جنگ‌های افغانستان، عراق و لبنان می‌باشد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی (مقوله‌ها) و کشورهای هدف در سطح (05/0=α) رابطه معنا‌دار آماری وجود دارد.
بحث: نتایج نشان داد که اعلامیه‌های عملیات روانی بر اساس میزان سواد، فرهنگ غالب افراد و با توجه به اهداف از پیش تعیین‌شده تهیه و توزیع می‌شوند.

کلیدواژه‌ها