رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی از نیروهای نظامی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

مقدمه: رضایت شغلی از مهم ترین موضوعاتی است که در سازمان های نظامی باید به آن توجه کرد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان یکی ازسازمان های نظامی کشورانجام شد.
روش: روش توصیفی، تحلیلی است. تعداد نمونه 250 نفر از کارکنان یکی از نیروهای نظامی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو(NEO-FFI)، پرسشنامه عمومی خودکارآمدی شرر و همکاران و نیز شاخص توصیفی شغل(JDI)بودند. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار آماری SPSS16 محاسبه شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی مسئولیت پذیری، برون گرایی و سازگاری با رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد(P

کلیدواژه‌ها