بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فشارزاهای سازمانی با ارتکاب جرایم 29 گانه در یکی از نیروهای نظامی در شهر تهران انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. تعداد 384 نفر از کارکنان یکی از نیروهای نظامی با روش نمونه گیری خوشه ای به طورتصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گرد آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه فشارزاهای سازمانی جکس واسپکتور و پرسشنامه محقق ساخته جرایم 29 گانه نیروهای مسلح بود. داده‌ها با استفاده از آزمون خی دو و ضریب همبتگی پیرسون، توسط نرم افزار 18SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بین جرایم 29 گانه نیروهای مسلح و فشارزاهای سازمانی در سطح 001/0p≤ ارتباط معنی داری وجود دارد . همچنین بین ابعاد جرایم 29 گانه که شامل جرایم علیه اموال، جرایم علیه اشخاص، جرایم خاص نظامی و جرایم مرتبط با مواد مخدر و الکل با فشارزاهای سازمانی در سطح 001/0p≤ ارتباط معنا داری وجود دارد.
بحث: یافته‌های این پژوهش مشخص نمود، فشار‌های سازمانی می‌تواند منجر به بروز جرایم در میان کارکنان شود.

کلیدواژه‌ها