رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی شغلی و نیرومندی «من» در نیروهای نظامی: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

مقدمه:هدف از انجام پژوهش حاضر بررســی نقش واســطه ای
نیرومنــدی «مــن» در رابطه بیــن رضایتمندی زناشــویی و
رضایتمندی شغلی بود.
روش: این مطالعه توصیفی- همبســتگی بر روی مجموعا 330
نفر از کارکنان نظامی انجام شــد.ابزارهای مورد اســتفاده در این پژوهش پرسشنامه نیرومندی «مــن»، پرسشنامه رضایت زوجی و پرسشــنامه رضایتمندی شغلی بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین معنادار بودن رابطه ها و همچنین تحلیل رگرســیون به منظور بررســی نقش متغیرهای واسطه ای استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین نیرومندی «مــن»، رضایت زوجی
و رضایتمندی شغلی رابطه مثبت معنادار (p

کلیدواژه‌ها