مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مقدمه: یکى از رفتارهاى خودکشى‌گرا، افکار خودکشى است که پیش‌بینى‌کننده مهمی در خودکشى کامل است. این پژوهش با هدف بررسی مهمترین عوامل زمینه‌ساز افکار خودکشی در سربازان و تعیین سهم هر کدام در پدید آمدن آن انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر به روش همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل سربازان یکی از یگان های نظامی در استان‌های تهران و البرز بود که تعداد 540 نفر از آنان به طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مورد نظر در مورد آنها اجرا شد. نتایج: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های هویتی و ویژگی‌های شخصیتی بر افکار خودکشی در سطح 05/0 و 01/0 و همچنین تأثیرات مستقیم سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی بر آن نیز در سطح 01/0 معنادار بود. بحث: مدل پژوهش با داده‌های به‌دست‌آمده برازش قابل قبولی داشت و روابط ساختاری مفروض تأیید شدند. متغیرهای آشکار دارای ضریب مسیر معناداری با متغیرهای مکنون خود بودند. از این مدل می‌توان به منظور طراحی یک الگوی مداخله‌ای روان‌شناختی با هدف پیشگیری و مهار افکار خودکشی در بین سربازان استفاده کرد و همچنین به طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع به منظور غربالگری سربازانی که در معرض آسیب خودکشی یا خودزنی قرار دارند پرداخت.

کلیدواژه‌ها


 1. انیسی، جعفر، فتحی آشتیانی، علی، سلیمی، سیدحسین و احمدی، خدابخش. (1384). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) در سربازان. طب نظامی. دوره 1، شماره 7، صص 37-33.
 2. بخارایی، احمد. (1391). آسیب‌شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: پیام نور.
 3. خانی‌پور، حمید. (1393). رفتارهای خودآسیب‌رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان. رساله دکترا. دانشگاه علامه طباطبائی.
 4. رستمی، محمد، هاشمی، تورج و محمود علیلو، مجید. (1392). مقایسه ویژگی های شخصیتی، حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی و گروه گواه. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دوره 24، شماره 12، صص 1026-1016.
 5. سلطانی‌نژاد، عبدا..، فتحی آشتیانی، علی، احمدی، خدابخش، یاحقی، عماد، نیک‌مراد، علیرضا، کریمی، روح‌ا.. و عبدالمنافی، عاطفه. (1391). الگوى ساختارى رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار، تکانشگرى و افکار خودکشی در سربازان. طب انتظامی، دوره 3، شماره 1، صص 182-176.
 6. فتحی آشتیانی، علی. (1388). آزمونهای روان‌شناختی (ارزیابی شخصیت و سلامت روان). تهران: بعثت.
 7. متینی صدر، محمدرضا، کریمی‌نیا، رضا، گلزاری، محمود، سهرابی، فرامرز، دلاور، علی و صرامی، غلامرضا. (1388). عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه. مجله طب نظامی، دوره 11، شماره 4، صص 242-237.
 8. محمدی، سمیه، ایزدپناه، شهرزاد، فاضلی مهرآبادی، علیرضا، پناغی، لیلی، قدیری، فاطمه. (1390). تأثیر سبک‌های هویتی بر افکار خودکشی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 1، صص 67-61.
 9. موحدی، یزدان، موحدی، معصومه، هاشمی، تورج، ماشینچی عباسی، نعیمه و بازگیر، زهره. (1392). پیش‌بینی گرایش به خودکشی دانشجویان بر پایه دینداری، حمایت اجتماعی، جو خانوادگی و افسردگی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، دوره 3، شماره 1، صص 106-83.
 10. نوری، رضا، فتحی آشتیانی، علی، سلیمی، سید حسین، آزاد مرزآبادی، اسفندیار و اسماعیلی، علی‌اکبر. (1390). بررسی برخی از ویژگی‌های شخصیتی، سلامت عمومی و روانی سربازان اقدام‌کننده به خودکشی در یک واحد نظامی. روان‌شناسی نظامی، سال دوم، شماره 5، صص 55-47.
 11. Ammerman, B. A., Kleiman, E. M., Uyeji, L. L., Knorr, A. C., & McCloskey, M. S. (2015). Suicidal and violent behavior: The role of anger, emotion dysregulation, and impulsivity. Personality and Individual Differences, 79, 57-62.
 12. Bongar, B., & Sullivan, G. (2013). The suicidal patient: Clinical and legal standards of care . American Psychological Association.
 13. Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford Publications.
 14. Cao, J., Chen, J. M., Kuang, L., Ai, M., Fang, W. D., Gan, Y., ... & Lv, Z. (2014). Abnormal regional homogeneity in young adult suicide attempters with no diagnosable psychiatric disorder: a resting state functional magnetic imaging study. Psychiatry Research: Neuroimaging.
 15. Chioqueta, A. P., & Stiles, T. C. (2005). Personality traits and the development of depression, hopelessness, and suicide ideation. Personality and Individual Differences, 38(6), 1283-1291.
 16. De Berardis, D., Serroni, N., Campanella, D., Rapini, G., Olivieri, L., Feliziani, B., ... & Di Giannantonio, M. (2015). Alexithymia, responsibility attitudes and suicide ideation among outpatients with obsessive-compulsive disorder: An exploratory study. Comprehensive psychiatry, 58, 82-87.
 17. Dickstein, D. P., Puzia, M. E., Cushman, G. K., Weissman, A. B., Wegbreit, E., Kim, K. L., & Spirito, A. (2015). Self‐injurious implicit attitudes among adolescent suicide attempters versus those engaged in nonsuicidal self‐injury.Journal of child psychology and psychiatry.
 18. Keith, T. Z. (2014). Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling. Routledge.
 19. Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
 20. Mac an Ghaill, M., & Haywood, C. (2012). Understanding boys’: Thinking through boys, masculinity and suicide. Social science & medicine, 74(4), 482-489.
 21. Park, S., Sulaiman, A. H., Srisurapanont, M., Chang, S. M., Liu, C. Y., Bautista, D., ... & Research, M. D. (2015). The association of suicide risk with negative life events and social support according to gender in Asian patients with major depressive disorder. Psychiatry research, 228(3), 277-282.
 22. Pfeffer, C. R., Hurt, S. W., Peskin, J. R., & Siefker, C. A. (1995). Suicidal children grow up: ego functions associated with suicide attempts. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 34(10), 1318-1325.
 23. Pompili, M., Rinaldi, G., Lester, D., Girardi, P., Ruberto, A., & Tatarelli, R. (2006). Hopelessness and suicide risk emerge in psychiatric nurses suffering from burnout and using specific defense mechanisms. Archives of Psychiatric Nursing, 20(3), 135-143.
 24. Poudel-Tandukar, K., Nanri, A., Mizoue, T., Matsushita, Y., Takahashi, Y., Noda, M., ... & Tsugane, S. (2011). Social support and suicide in Japanese men and women–The Japan Public Health Center (JPHC)-based prospective study. Journal of psychiatric research, 45(12), 1545-1550.
 25. Saberi-Zafarghandi, M. B., Hajebi, A., Eskandarieh, S., & Ahmadzadeh Asl, M. (2012). Epidemiology of suicide and attempted suicide derived from the health system database in the Islamic Republic of Iran: 2001-2007.
 26. Sinai, C., Hirvikoski, T., Vansvik, E. D., Nordström, A. L., Linder, J., Nordström, P., & Jokinen, J. (2009). Thyroid hormones and personality traits in attempted suicide. Psychoneuroendocrinology, 34(10), 1526-1532.
 27. Tyrer, P., Gordon, F., Nourmand, S., Lawrence, M., Curran, C., Southgate, D. & Morgan, J. (2010). Controlled comparison of two crisis resolution and home treatment teams. The Psychiatrist, 34(2), 50-54.
 28. Vandevoorde, J., & Estano, N. (2015). Contexte preparatoire et comportement de predisposition dans les gestes violents d’apparence impulsive: evaluation des elements de planification et de premeditation. La Revue de Medecine Legale.
 29. West, S. G., Taylor, A. B., & Wu, W. (2012). Model fit and model selection in structural equation modeling. Handbook of structural equation modeling, 209-231.