دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1395 (748) 
2. بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی

صفحه 21-31

حمید رضا حاتمی؛ محمد حاتمی؛ محمد باقر حبی؛ هادی پرهون؛ کمال پرهون