تعیین اثر درمان فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر الگوهای ارتباطی زوجین از طریق میانجیگری استرس ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجانی در کارکنان نظامی مبتلا به انسداد عروق کرونر

نویسنده

دانشگاه شاهد تهران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثر درمان فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر الگوهای ارتباطی زوجین از طریق میانجیگری استرس ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجانی درکارکنان نظامی مبتلا به انسداد عروق کرونر بود.روش‌: تحقیق حاضر در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری عبارت بود از کارکنان نظامی مبتلا به گرفتگی عروق کرونر که از این میان 45 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره ( مانکوا) و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته های این پژوهش نشان داد که درمان فراشناختی و شناخت درمانی و ذهن‌آگاهی منجر به کاهش استرس و افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجانی در کارکنان نظامی مبتلا به انسداد عروق کرونر شد.بحث: مطالعه حاضر می تواند در دستیابی به یک راه حل موثر برای کاهش استرس، افزایش حمایت اجتماعی، بهبود الگوی تنظیم احساسات و ارتباطات زن و شوهر و به بهبود وضعیت روحی و روانی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. حسینی غفاری، فاطمه، محمدخانی، پروانه، پورشهباز، عباس، دولتشاهی، بهروز و محمدی، فرزانه(1392)؛ اثربخشی درمان فراشناختی گروهی بر کاهش افکار اضطرابی و بهبود راهبردهای کنترل تفکر در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 23، شماره 80، صفحات 66 تا 76.
 2. داداشی، محسن( 1393)؛ مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک با دارودرمانی و درمان فراشناختی در کاهش علائم و نشانه های افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، پایان نامه دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خد مات بهداشتی درمانی ایران.
 3. ذاکری مقدم ، معصومه و علی اصغر پور، منصوره(1388)؛ مراقبت های پرستاری در بخش‌های CCU ، ICU ودیالیز ، تهران ، انتشارات اندیشه رفیع . چاپ هفتم .
 4. عاشوری، جمال، خالقی دهنوی، فرزانه، صفاریان، محمدرضا (1393)؛ بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان، زن و مطالعات خانواده، سال ششم، شماره بیست و چهارم ، صفحات 53-65.
 5. عبدی، سلمان، باباپور خیرالدین، جلیل، فتحی، حیدر (1389)؛ رابطه سبک‌های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی دانشجویان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال هشتم، شماره 4، صفحات 258 تا 264.
 6. علیزاده، عزیزه، محمدی، ابوالفضل( 1393)؛ اثربخشی مواجهه مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان اختلال وسواسی- جبری، مجله تحقیقات علوم رفتاری، شماره 12، دوره 3، صفحات 342-350.
 7. محمدخانی، شهرام، رمضان زاده، فاطمه، مرادی، علیرضا( 1393)؛ اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان درمعرض خطر. فصلنامه روانشناسی شناختی، دوره 2، شماره 2، صفحات 37-45.
 8. Kubzansky, Divergent associations of adaptive and maladaptive emotion regulation strategies with inflammation; Health Psychol. 2013 July ; 32(7): 748–756. doi:10.1037/a0030068.
 9. Barnhofer, T., Crane, C., Hargus, E., Amarasinghe, M., Winder, R., J & Williams, M., G. (2009). Mindfulness-based cognitive therapy as a treatment for chronic depression: A preliminary study. Behavior research and therapy, 47, 366-373.
 10. Bergerson, H., Fosile, K. F., Sunnerhagen, K. S., & Schank, A. K. (2011). Anxiety,Depression and Psychological Well being 2to 5 years poststroke.Journal of stroke and cerebrovascular Diseases,1-6.
 11. Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner C, Seedat S. Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in youth. Comprehensive Psychiatry. 2008; 49: 195–201.
 12. Burpee, L, C. & Langer, E, J. ( 2005.) Mindfulness and Marital Satisfaction. Journal of Adult Development, 12, 1.
 13. Christensen, a. & Heavey, C.L. (1990). Gender and social structure in the demand/withdraw pattern of marital conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 59,73-81.
 14. Cohen, S.; T. Kamarck & R. Mermelstein. (1983). A Global Measure of Perceived Stress.
 15. Edwards, L. M, (2004). Measuring Perceived Social Support in Mexican American Youth: Psychometric Properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support Hispanic, Journal of Behavioral Sciences. 2004; 26 (2): 187-94.
 16. Fennel, M., J. V. (2004). Depression,low–steem and mindfulness. Behavioral Research and therepy, 42, 1053- 1067.
 17. Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 18. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2003; 85(2): 348–362
 19. Heavey, C.L; Christensen, A. & Malamuth, N.M. (1990. The longitudinal impact of demand and withdrawal during marital conflict. Journal of Consulting and Chlinical Psychology, 63, 797- 801.
 20. Heavey. C.L; Layne, C. & Christensen, A. (1993). Gender and conflict structure in marital interaction: Areplication and extension. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 16-27.
 21. Kaviani H, Javaheri F, Boheiraei H. The Effectiveness of Cognitive therapy based on Minfulness in decreasing negative automatic thoughts, dysfunction attitude, depression and anxiety: 60 days follow-up. Advances in Cognitive Sciences. 2005; 7(1): 49-59. In Persian
 22. Khoosfi H, Monirpoor N, Birashk B, Peighambari M. A Comparative Study of Personality Factors,Stressfull Life Events,and Social Support In Coronary Heart Patients and Non–pationts. Contemporary Psychology. 2007; 1(2): 41-48. [Persian]
 23. Lopez C, Antoni M, Penedo F, Weiss D, Cruess S, Segotas MC, et al. A pilot study of cognitive behavioral stress management effects on stress, quality of life, and symptoms in persons with chronic fatigue syndrome. J Psychosomatic Research. 2012;70(4):328-34.
 24. Morrow, A. (2011). Steress Definition. Retrieved from: Dying. About.com/od/glossary/g/ stress.htm.
 25. Mousavian N, Mordi A, Mirzaei J, Shidfar J, Mahmoudi Kahriz B, Taheri F. The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on weight loss. Thought and behavior 2010 ;16: 49-57. (In Persian)
 26. Narimani M, Aryapouran S, Abolghasemi S, Ahadi B. The comparison of the effectiveness of mindfulness and emotion regulation training on mental health in chemical weapon victims Clinical Psychology. 2010; 2(4):61. (In Persian).
 27. Olafiranye, Jean-Louis, G., Zizi, F., Nunes, J., & et al. (2011). Anxiety and cardiovascular risk: Review of Epidemiological and Clinical Evidence. Mind Brain, 2, 32-37.
 28. Rahimian Bogar A, Rostami M, Besharat MA. Comparison of stress among CHD patients and healthy individuals. Psychological Science; 2009. [In Persian].
 29. Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. Aggression and Violent Behavior, 17(1), 72-82.
 30. Rozankiet AL, Rozanski J, Blumentli K W, Davidson P G. The epidemiology, pathophysiology, and management of Psychosocial risk factors in cardiac Practice, J Am Coll Cardiol 2005; 45: 637-51.
 31. Sarason, I.G., Levine, H.M., Basham, R.B., Sarason, B.R., 1983. Assessing social support: the social support questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology 44 (1), 127–139.