امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: جهت‌گیری مذهبی درونی و اصیل از متغیرهای تأثیرگذار بر سلامت به‌شمار می‌رود، ازاین‌رو هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش با جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان بوده است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعۀ آماری را کلیه سربازان مشغول‌به‌خدمت در شهر تهران تشکیل می‌دادند. نمونۀ پژوهش شامل 210 نفر از سربازان بوده است که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و پرسشنامه‌های امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و رگرسیون لوجستیک تحلیل شدند. نتایج: یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل لوجیت نشان داد که هر سه متغیر امید به زندگی، تاب‌آوری روان‌شناختی و بخشش، به‌صورت معناداری توان پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی درونی را دارند (01/0>p). شبه R2 نگلکرک نشان داد که مدل حدود 90 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کند. مدل درمجموع 7/95 درصد از افراد گروه‌ها را به‌درستی طبقه‌بندی کرده است. بحث: به‌نظر می‌رسد متغیرهای بنیادین و چالش‌زای شخصیت، نقش قوی و تأثیرگذاری در پیدایش جهت‌گیری مذهبی درونی دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. آذربایجانی، مسعود و موسوی اصل، سید مهدی. (1385)، درآمدی بر روان‌شناسی دین، تهران: انتشارات سمت.
 2. آزموده، پیمان؛ شهیدی، شهریار و دانش، عصمت (1386)، رابطۀ بین جهت‌گیری مذهبی با شادکامی و سرسختی، فصلنامۀ روان‌شناسی، دورۀ 21، سال یازده، ش 1: 60 تا 74.
 3. آرین، خدیجه (1380)، رابطۀ دین‌داری و روان‌درستی، چکیده مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 4. بیجاری، هانیه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا و همایی شاندیز، فاطمه (1388)، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امیددرمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی، ش 10، 171-184.
 5. گلزاری، محمود ( 1386 )، اعتباریابی مقیاس امید اشنایدر، چاپ‌نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 6. محمدی، نورالله (1382)، بررسی اثر درمانی آموزش توانش اجتماعی بر اختلال رفتار هنجاری در نوجوانان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
 7. مختاری، عباس؛ الهیاری، عباس‌علی و رسول‌زاده طباطبایی، سیدکاظم (1380)، رابطۀ جهت‌گیری مذهبی با تنیدگی، فصل‌نامۀ روان‌شناسی، دورۀ 5، سال اول، ش 17: 56-67.
 8. Alport, G.W., & Ross, J.M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of personality and social psychology, 5, 432-443.
 9. Batson, M.D., & Shwalb, D.W. (2006). Forgiveness and Religious Faith in Roman Catholic Maried Couples. Pastoral Psychology, 55, 2, 119-129.
 10. Bedell, T.M. (2002). The role of religiosity in foregiveness, Phd Dissertation, Ohio State University.
 11. Braun, M., & Ohayon, H. (2009). Religiosity and Hope: apath for woman coping with and diagnosis of breast cancer. journal of psychosomatic, 5, 5, 525-533.
 12. Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
 13. Farran, C.J., Herth, K.A., Popovich, J.M. (1995). Hope and hopelessness: critical clinical constructs. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc: 1995.
 14. Fehring, R.J., Miller, J.F., Shaw, C. (1997). Spiritual Well-being, Religiosity, hope depression and other mood states in elderly people coping with cancer. Oncol Nurse Forum, 24, 4, 663-671.
 15. Fox, A., & Thomas, T. (2008). Impact of religious affiliation religiosity on forgiveness. Australin Psychologist, 43, 175-185.
 16. Hartz, G. (2005). Spirituality And mental health: Clinical applications, translated by Kamkar, A., and Jafari, I. (2008). Tehran: Ravan publications.
 17. Hettler, T.R., & Cohen, L.H. (1998). Intrinsic religiousness as a stress-moderator for adult protestant churchgoers. Journal of Community Psychology, 26, 597-609.
 18. Hong, I.W. (2007). Hope among terminally ill patients in singapore: an exploratory study. Soc work Health care, 45(3): 85-106.
 19. Inzlicht, M., Aronson, J., Good, C., & McKay, L. (2006). A particular resiliency to threatening environments. Journal of experimental social psychology. 42, 323-336.
 20. Jafari, E., Najafi, M., Sohrabi, F., Dehdhiri, G.R., Soleymani, E., Heshmati, R. (2010). Life satisfaction spirituality Well-being and Hope in cancer Patients. Procedia-social and behavioral Sciences. 5, 1362-1366.
 21. Kaldestad, E. (1995). The empirical relationship of the religious orientations of personality. Scandinavian Journal of Psycjology, 36, 95-108.
 22. Khodayarifard, M., Ghorbari Bonab, B., Faghihi, A.N., & Vahdat Torabti, S.H. (2002). Forgiveness treatment with an emphasis on Islamic perspective: A case study, Thoughts and Behavior, 8(10): 39-48.
 23. Koenig, H.G. (2012). Religion, Spirituality and Mental Health in the west and the middle east. Asian Journal of Psychiatry, 5, 2, 180-182.
 24. Koenig,h.g(2004) spirituality, wellness and quality of life, sexuality reproduction and menopause,2.76_82.
 25. Maddi, R.S., Wadha, P., & Haier, J.R. (1996). Relationship of hardiness to alcohol and drug use in adolescents. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 22, 247-257.
 26. Maddi, S.R. (2002). The role of Hardiness and Religiosity in depression and anger. Second biannual international confrence on personal meaning: Freedom, Responsibily and Justice, july, 3, 18-21.
 27. Maltby, J., Day, L., & Barber, L. (2004). Forgiveness and mental health variables: Interpreting the relationship using an adaptataional-continuum model of personality and coping. Personality and Individual Differences, 37, 1629-1641.
 28. Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56, 227-238. Tartasky, D. S. (1993). Hardiness: Conceptual and methodological issues. Image, 25, 225-229.
 29. Mcnulty, K. (2004). Perceived Uncertainly, spiritual Well-Being and psyhological adaptation in individual with multiple sclerosis. Journal of family Psychology.
 30. Meadow, M.J., & Kahoe, R.D. (1984). Psychology of religion: Religion in individual lives. New York. Harper & Row.
 31. Mickley, J.R., Soeken, K., Belcher, A. (2003). Spiritual Well-being, religiousness and hope among women with breast cancer. Image J nurse Sch. 24, 267-72.
 32. Milevsky, A. (2002). Religion well-being in adult and older adults. Florida international University. www.fiu.edu.
 33. Navara, G.S. James, S. (2005). Acculturarative stress of missionaries: Does Religious Orientation affect religious coping and adjustment ? International Journal Of Intercultural Relations.
 34. Sheppard, J.A., & Kashani, J.H. (1991). The relationship of hardiness, gender, and stress to health outcomes in adolescents. Journal of Personality and Individual Differences, 35: 579-588.
 35. Snyder, C.R., Cheavens, J., & Sympson, S.c. (1997). Hope: an individual motive for social commerce Group Dynamics Theory, Research, and Practice, 1, 107-118.
 36. Snyder, C.R., Shorey, H.S., Cheavens, J., Mannpulvers, K.M., Adams, V.H., & et al. (2002). Hope and academic success in college. Journal of educational psychology, 97, 820-826.
 37. Tse, W.S., & Yip, T.H. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological Well-being: implication for interpersonal theory of depression. Personality and individual Differences, 46, 365-368.
 38. Volkmann, J.R. (2009). A Longitudinal Analysis Of the Forgiveness Process in Romantic Relationship. Phd dissertation, George Mason University.
 39. Wade, N.G. & Kidwell, J.E. (2010). Understanding forgiveness in the lives of religious people In forgiveness: Probing the Boundaries. Oxford, England: Interdisciplinary Press.
 40. Wade, N.G., & Kidwell, J.E. (2010). Understanding forgiveness in the lives of religious people. In Forgiveness: Probing the boundaries. Oxford, England: Interdisciplinary Press.
 41. Walker, D.F., & Gorsuch, R.L. (2002). Forgiveness within the big five personality model. Personality and Individual Differences, 32, 1127-1137.
 42. Wells, M. (2005). The effects of gender, age and anexity on hope differences in the expression of path way and agency thought. A dissertation presented for the doctorate of philosophy, the university of texas A & B