دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1395 (791) 
بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی

صفحه 45-60

حسین اسکندری؛ علی لطفی؛ عبداله معتمدی؛ علی دلاور؛ حسین دهقانی پوده


اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر

صفحه 75-84

فرشته پاک نژاد؛ معصومه سلیمی؛ بهرام موحد زاده؛ نسیم گله دار؛ امید دین پرست؛ زهرا عزیز محمدی