اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (حل مسئله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق) بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان سنجی

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر، مهارت‌های زندگی و آموزش آن توانسته است اهمیت خود را میان اقشار مختلف پیدا کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت‌نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران بوده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه‌آزمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 15 نفر به‌عنوان گروه کنترل و 15 نفر به‌عنوان گروه آزمایش از فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر تهران است که  در جلسات آموزش مهارت‌های زندگی شرکت داشته‌اند. مداخلات به شکل 8 جلسه آموزش گروهی و هر جلسه به مدت 90 دقیقه اجرا شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه عزت‌نفس آیزینگ است.
نتایج: تحقیق نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت‌نفس تأثیر مثبت داشته و معناداری آن برای مقایسه عزت‌نفس گروه آزمایش و کنترل برابر با 006. بوده است.
بحث: به‌نظر می‌رسد آموزش مهارت‌های حل مسئله، تصمیم‌گیری و تفکر خلاق تأثیر بسزایی در عزت‌نفس فرزندان شاهد و ایثارگر دارد و افراد را در ارتباط با حل مشکلات احتمالی که در زندگی پیشرو دارد یاری می‌رساند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training (Problem Solving, Decision Making, Creative Thinking) on the Self-Esteem of Martyrs and Sacrificers’ Children in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hojjatollah Moradi 1
  • Ahmad Baseri 1
  • Raziyeh Moavenjula 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University of Technology, Tehran, Iran
2 Master of Psychometrics
چکیده [English]

Introduction: In recent years, the importance of life skills and their training have been acknowledged by different social strata. The purpose of this study was to determine the effectiveness of life skills training on the self-esteem of the martyrs and sacrifices’ children in Tehran.
Method: This research work has a quasi-experimental design. The sample included 30 female children of martyrs and sacrifices who were assigned into a control group (n = 15) and an experimental group (n = 15). They participated in eight 90-minute sessions of life skills training. The data collection instrument was the Eysenck Self-Esteem Scale.
Results: The results indicated that life skills training positively affects self-esteem, and its significance was 0.006 comparing the self-esteem of the experimental and control groups.
Discussion: It appears that teaching problem solving, decision making, and creative thinking skills has a significant impact on the self-esteem of martyrs and sacrifices’ children and helps them with the problems they face in their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • life skills
  • martyrs and sacrifices’ children
آیزینگ، مایکل (2009)، همیشه شاد باشید، ترجمه زهرا چلونگر، تهران: انتشارات نسل نواندیش (1393).
بهرامی، فاطمه (1394)، تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر منبع کنترل، پایانامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیابانگرد، اسماعیل (1393)، روش‌های افزایش عزت‌نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ دهم، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان تهران.
دلاور، علی (1391)، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
دوان شولتز؛ سیدنی اِلِن شولتز (1394)، نظریه‌های شخصیت، چاپ یازدهم، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات نشر ویرایش.
حقیقی، جمال؛ موسوی، محمد؛ محرابی‌زاده هنرمند، مهناز و بشلیده، کیومرث (1395)، بررسی تأثیر آموزشی مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، شماره 13: 78 ـ 61.
محمودی راد، مریم؛ آراسته، حمیدرضا؛ افقه، س. و براتی سده، فریده (1392)، بررسی نقش آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت‌نفس و هوشبهر دانش‌آموزان مقطع سوم دبستان، ویژه‌نامه توان‌بخشی، شماره 29: 74 ـ 69.
مشکی، مهدی؛ غفرانی پور، فضل‌اله؛ آزاد فلاح، پرویز و حاجی‌زاده، ابراهیم (1387)، بررسی تأثیر برنامه آموزشی با به‌کارگیری عزت‌نفس و  باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان، فیض. شماره 12: 45 ـ 38.
معاون جولا، راضیه (1395)، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر شادکامی و عزت‌نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران شمال.
معاون جولا، راضیه (1390)، مقایسه عزت‌نفس فرزندان دارارای مادر شاغل با فرزندان دارای مادر غیرشاغل در دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز. پایان‌نامه کارشناسی.
هرمزی‌نژاد، معصومه (1394)، رابطه ساده و چندگانه عزت‌نفس، اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه چمران اهواز.
 
Diener,M.(2016) .Relationship between therapist facilitation patient affective. Marital Satisfaction in Remarriage: A Meta-analysis. Journal of Marriage and the Family, 51 (3), 713-25.
Izing, K (2015). Can High facility girsachivement? Reding psychology (2015). ,. (7th. ed.), New York: Worth Publishers. Noble, K. D. (2000), Spiritual.
Milligan, M.(2013).Optimism  and  the  five  factore    model  of personality .coping and health  behavior .Al,USA. Michael D.Buhrmester, Hart Blanton, William B.Swannjr. (2011). Implicit self-esteem: Nature, measurment, and a new way forward. 287-292
Schneider, G. J., Griffin, K. W. (2012). Life skills Training Empirical finding and future work stress and psychological distress in male firefighters. Stress     and Health, 17(4),219–229.
Seligman, B. (2014) . Teaching life for Student success: connecting
Silverman, J., Friedlander, J., Reid. & Robert, Cribbie. (2017). Social Support, Self-Esteem, and Stress as Predictors of Adjustment to University among First-Year.
Orth, R. and Brent w, R. (2010). Low self- Esteem prospectively predicts Depression in Adolescence and yong Adulthood.