رابطه ساده و چندگانه تاب‌آوری و دلبستگی شغلی با رضایت زناشویی افسران مرد متأهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

مقدمه: در تحقیق حاضر، رابطه تاب‌آوری و دلبستگی شغلی با رضایت زناشویی افسران مرد متأهل، مورد مطالعه قرار گرفت.
روش: کلیه افسران مرد متأهل شاغل در یک سازمان نظامی در اهواز، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده‌اند که از بین آنها 200 نفر به‌شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش حاضر از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک (1994) و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (1989) استفاده شد. طرح تحقیق، توصیفی ـ همبستگی است. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.
نتایج: نتایج، نشان داد که متغیر تاب‌آوری با رضایت زناشویی، همبستگی مثبت و معنی‌دار و دلبستگی شغلی با رضایت زناشویی، همبستگی منفی معنی‌داری دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که متغیرهای پیش‌بین (تاب‌آوری و  دلبستگی شغلی) بهترین پیش‌بین رضایت زناشویی افسران مرد متأهل در این سازمان نظامی به‌شمار می‌روند.
بحث: تحقیق حاضر نشان داد که ارتقای تاب‌آوری و دلبستگی شغلی متعادل، باعث بالارفتن میزان رضایت زناشویی افسران مرد متأهل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اصغری، فرهاد و قاسمی جوبنه (1393)، بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و گرایش‌های مذهبی با رضایت زناشویی در معلمان متأهل، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال چهارم. شماره 1: 65 ـ 84.

بشارت، محمدعلی (1387)، ویژگی های روان‌سنجی فرم فارسی مقیاس تاب‌آوری، مجله علوم روان‌شناختی، زیر چاپ.

پاکاری، عبدالله و شکرکن، حسین (1370)، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و خشنودی شغلی با تمایل به ترک شغل و عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه آزاد اهواز.

خندان‌دل، سارا (1394)، نقش اعتماد در روابط بین‌فردی و تاب‌آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج‌های شاغل، مجله آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، دوره 1، شماره1: 15 ـ 31.

صمدی، خسرو (1385)، رابطه دلبستگی شغلی، فرسودگی شغلی با خشنودی شغلی معلمان زن و مرد مقطع راهنمایی آموزش و پرورش اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اهواز.

عسگری، پرویز و پورتراب، حدیث (1391)، رابطه کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی اهواز، مجله یافته‌های نو در روان‌شناسی: 7 ـ 18.

قدمی، الهام و خلعتبری، جواد (1393)، رابطه میان خوشبینی و تاب‌آوری و رضایت زناشویی میان دانشجویان متأهل دانشکده روان‌پزشکی دانشگاه کرمان، مجله اجتماعی علم رفتاری: 5614 ـ 5472.

 

Cartwright, S; Holmes, N. (2006). The meaning of work: The challenge of regaining employee engagement and refucing cynicism. Human Resource Management Review, 16(2): 199-208.

Connor, K,M; Davidson, J. R. T (2003). Development of a New Resilience Scale: The Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anxiety 18: 76- 82 (2003).

Ellis, B. J. (1992). The evolution of sex attraction: Evolution mechanisms in women. In The Addapted Mind, Evolution of Psychology and Generation of Culture, edited by J. H. Barkow, L. Cosmedes, and J. Tooby. 267 New York, Oxford University.

Fowers, B.I. & Olson, D.H. (1989). Enrich marital inventory discriminated validity and cross- validity assessment. Journal of marital and family therapy, 15, 65- 79.

Francis, U. (2014). Marital stress and job involvement among pilots and other Employees at an Air force Base in lagos, Nigeria. Europeam journal of Humanities and social sciences. 2220-9425.

Ganth, Barani, D., Thiyagarajan,. S & Nigesh,. G. (2013). the role of infertility and other psychological factors on marital satisfaction among Indian couples. International Journal of Applied Psychology 2013, 3(3): 31-37.

Gorchoff, S, M. John, O. P. & Helson, R. (2008). Contextualizing change in marital satisfaction during middleage: An 18year longitudinal study. Psychological Science, 19, 1194-1200.

Grinstein-Weiss, M., & Sherraden, M. (2006). Saving performance in individual development accounts: Does marital status matter? Journal of Marriage and Family, 68(1), 192 – 204.

Huber, C. (2014). Family Resilience and Midlife Martial satisfaction. Family Journal.1,215-231.

Kathryn, E ,.  Fit, P,. vacha, T & Hasse.H. (2010). Marital Satisfaction and Resilience in caregivers of spouses with dementia. Clinical Gerontologist Page: 165-180.

Larson,. JH, & Holman,. TB . (1994). Predictors of marital quality and stability. Fam Relations. (43): 228-237.

Lin, Y. C., & Raghubir, P. (2005). Gender differences in unrealistic optimism about marriage and divorce: Are men more optimistic and women more realistic? Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 198-207.

Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and social policies. Development and Psychopathology, 12, 857-885.

Masten, A. (2001). Ordinary magic: resilience processes in development. American Psychologist, 56, 227-238.

Neveu, JP. (2007). Jailed resources: Conservation of resources M theory as applied to burnout among prison guards. Journal of Organizational Behavior, 28: 21-42.

Schaufeli W, Salanova M, Gonzales Roma, V. & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: a confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1): 71-92.

Stampler, D ; Remonddetwall, J ; Cassis, J & Hugh, D (1997). Marital Satisfaction and Psycho physiological responsiveness in spouses of patients with chronic pain. International Journal of Rehabi and health volume 3: 159-170.

Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The case for marriage: Why married people are happier, healthier, and better off financially. New York, NY: Doubleday.