دوره و شماره: دوره 8، شماره 32 - شماره پیاپی 4، بهمن 1396، صفحه 1-77 
ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی

صفحه 57-68

علی لطفی؛ عبدالله معتمدی؛ حسین اسکندری؛ علی دلاور؛ حسین دهقانی پوده