ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تابآوری روانی ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار دانشگاه مالک اشتر

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر بر آن است که با درنظرگرفتن پژوهش‏های پیشین درباره تعریف سازه تاب‌آوری روانی ملی به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‏ای جهت اندازه‏گیری این سازه بپردازد.
روش: باتوجه‌به تعاریف، 48 گویه اولیه طراحی و پس از اخذ نظر صاحب‌نظران حوزه‏های سیاسی، روان‌شناسی و دفاعی و اجرای مقدماتی روی 50 نفر، داده‏ها تحلیل ابتدایی شد و درنهایت روی نمونه نهایی (350 نفری) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: یافته‏های پژوهش، نشان‌دهنده آلفای کرونباخ کل 96/0 بود و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به‌روش مؤلفه‏های اصلی نیز 8 عامل اساسی را نشان داد. غیر از یک سؤال که بار عاملی معنی‏داری را با هیچ‌یک از عوامل هشتگانه پرسشنامه نشان نداد، سایر سؤالات در عوامل هشت‌گانه، بار عاملی مناسبی را نشان دادند.
بحث: نتایج حاصل از پایاسازی و روایی‏یابی پرسشنامه تاب‏آوری روانی ملی، بیانگر کفایت این پرسشنامه برای پژوهش‏های آتی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


جمشیدی، محمدحسین (1387)، بررسی و تحلیل عناصر قدرت نظامی، طرح تحقیقی برای تحقیقگاه علوم و معارف دفاع مقدس.

زرقانی، سید هادی (1389)، نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی، فصلنامه ژئوپلیتیک، (1)6: 180-149.

نائینی، علی محمد (1389)، درآمدی بر ماهیت‌شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبردهای دفاعی. 8 (28): 1-32.

Chasdi, R. J. (2014). A Continuum of Nation-State Resiliency to Watershed Terrorist Events. Armed Forces & Society, 40(3), 476-503.

Emmers, R. (2009). Comprehensive security and resilience in Southeast Asia: ASEAN’s approach to terrorism. The Pacific Review, 22(2), 159–177.

Hass & Graydon, (2009). Sources of resiliency among successful foster youth, Children and Youth Services Review, 31, 457–463.

Hawley, R. D. (2000). Clinical implications of family resilience. The American Journal of Family Therapy, 8, 101-106.

Leppin, A. L., Bora, P. R., Tilburt, J. C., Gionfriddo, M. R., Zeballos-Palacios, C., Dulohery, M. M., & Montori, V. M. (2014). The Efficacy of Resiliency Training Programs: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. Plos ONE, 9(10), 1-15. 

Milani, A. McFaul, M. (2006). To Tame Tehran, Washington Post, p.21.

Muntean, A., Ungureanu, R., & Runcan, P. (2012). The School's Role in Building up the Resiliency of Adopted Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 331–334. doi:10,1016/j.sbspro. 2012,05,16

Nye, J. S. (2005). Soft power: the mean to success in world politics. NY: Public Affairs.

Wyke, R. (2014). Nelson Mandela's defence: A psychological capital documentary analysis. South African Journal of Science, 110(11/12), 51-57.

Zust, J. (2010). A cognitive path through resiliency. New York: Hyperion.