رابطه خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان یک سازمان نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی

چکیده

مقدمه: نیروهای نظامی به‌اقتضای شرایط شغلی استرس‌زایی که دارند همواره درمعرض خطرات جدی بوده که سلامت روان آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی رابطه خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی کارکنان یک سازمان نظامی بود.
روش: روش پژوهش،‌ توصیفی از نوع همبستگی و پیش‌بین بود. نمونه پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان یک سازمان نظامی در شهر زاهدان بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982)، نظم‌جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی، رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (001/0 ≤ P). نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان، بهزیستی روان‌شناختی را پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه‌گیری: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مستمر مهارت‌های مرتبط با باور خودکارآمدی و نظم‌جویی شناختی هیجان برای ارتقای بهزیستی روان‌شناختی و مهارت‌های عملکردی کارکنان نظامی در طول مدت خدمتشان می‌توان از فرسودگی شغلی آنان پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


ارشدی، نسرین؛ زراع، راضیه و پیریایی، صالحه (1391)، نقش واسطه­ای ادراک طردشدگی در محیط کار در رابطه بین مبادله رهبر ـ عضو با رفتارهای انحرافی و بهزیستی روان‌شناختی، پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، سال اول، شماره 3: 109-92.

اندامی خشک، علی‌رضا؛ گلزاری، محمود و اسماعیلی‌نسب، مریم (1392)، نقش راهبردهای نه‌گانه‌ تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی تاب‌آوری، اندیشه گرفتار، سال هفتم، شماره 27: 91-57.

بیانی، علی‌اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و بیانی، علی (1387)، روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره دوم: 151-146.

حسینی دولت‌آبادی، فاطمه؛ صادقی، عباس؛ سعادت، سجاد و  خدایاری، هانیه (1393)، رابطه بین خودکارآمدی و خودشکوفایی با راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان، پژوهش در علوم پزشکی، سال اول، شماره ششم:  18-10.

حیاطی، داود؛ عگبهی، عبدالحسین؛ حسینی آهنگری، سیدعابدین و عزیزی ابرقویی، محسن (1391)، بررسی رابطه‌ ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دو فصلنامه‌ مرکز مطالعات و توسعه‌ آموزش علوم پزشکی، سال سوم، شماره 4: 29-18.

شیخ شاهرخ، مهران؛ حقیقتیان، منصور و نجفی، خسرو (1393)، نقش عوامل شغلی مؤثر بر سلامت روان کارکنان نیروی انتظامی، فصلنامه علمی - تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، سال 6، شماره 2: 103-112.

عباسعلی‌لو، پریسا و وکیلی، سجاد (۱۳۹۴)، رابطه بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی مثبت و منفی هیجان با شدت علائم بیماران مبتلابه سندرم روده تحریک‌پذیر IBS، اولین همایش علمی پژوهشی روا‌ن‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه، به‌صورت الکترونیکی، شرکت طلای سبز، انجمن پایش،

گنجی ارجنگی، معصومه و فراهانی، محمدتقی (1388)، رابطة استرس شغلی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان، پژوهش در سلامت روان‌شناختی، سال 2، شماره 3: 24-15.

مولایی یساولی، هادی؛ برجعلی، احمد؛ مولایی یساولی، مهدی و فداکار، پرویز (1394)، پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف: نقش مداخله­گرایانه رضایت از زندگی، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی، سال 4، شماره 13: 20-7.

میکائیلی منیع، فرزانه (1389)، بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه، پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، سال 5، شماره 18: 165-143.

نجفی، مشتاق (1380)، بررسی اثر خودکارآمدی ادراک‌شده و بازخورد بر عملکرد ریاضی دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی - فیزیک دبیرستان‌های پسرانه ناحیه 2 شهر زنجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.