دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398 
2. پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی همسران جانباز

صفحه 15-28

سیده فاطمه حسینی حسین آبادی پشتی؛ باقر غباری بناب؛ مریم مشایخ؛ نورعلی فرخی؛ شیدا سوداگر