مقایسه تحمل پریشانی، سلامت معنوی و مدیریت تعارض بین سربازان وظیفه بومی و غیربومی یک سازمان نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به مقایسه تحمل پریشانی، سلامت معنوی و مدیریت تعارض بین سربازان وظیفه بومی و غیربومی آجا پرداخته است.
روش: تعداد 750 نفر از سربازان با تحصیلات پنجم تا دیپلم، مجرد و با سابقه خدمت 5 تا 17ماه که در پاییز 1396  در حال خدمت بودند، تعیین و از بین آنها به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای و براساس جدول مورگان تعداد 250 نفر به‌عنوان نمونه موردنظر انتخاب شد. باتوجه‌به روش پژوهش (علی ـ مقایسه‌ای) و با درنظرگرفتن معیارهای بومی و غیر‌بومی‌بودن، آنها را به دو گروه تقسیم و پرسشنامه‌های مقیاس تحمل پریشانی، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و مدیریت تعارض رابینز بین آنها تقسیم شد و پس از جمع‌آوری‌، برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که  تفاوت دو گروه، در متغیر تحمل پریشانی (001/0P<، 224/105= F) معنی‌دار بوده ولی در متغیر سلامت معنوی تفاوتی بین دو گروه به‌دست نیامد. همچنین در متغیر مدیریت تعارض، تفاوت دو گروه در سبک مصالحه، معنی‌دار (00/0P<، 62/75= F) است، ولی در دو سبک دیگر (رقابت و اجتناب) تفاوتی به‌دست نیامد.
بحث: باتوجه‌به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که در سربازان بومی نسبت به سربازان غیربومی توانایی تحمل پریشانی بیشتر است و برای مدیریت تعارض از سبک کارآمد مصالحه استفاده می‌کنند

کلیدواژه‌ها


حسن‌پور، مرضیه؛  ایزدیان، زینب؛  ایزدیان، محمدحسن و  غلامی مطلق، فرزانه (1394)، بررسی ارتباط مهارت‌های تفکر انتقادی و سبک‌های مدیریت تعارض پرستاران در محیط‌های بالینی، نشریه پژوهش پرستاری، دوره10 شماره 4: 58-66.

حسینی، رشید؛ دنیوی، وحید؛ شفیقی، فرهاد؛ روحانی، مظفر؛ کاظمی، جواد و قره‌خانی، شاهین (1386)، مجله علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال پنجم، شماره 4: 1446-1443.

حیدرزادگان، علی‌رضا و کوچک‌زایی، مریم (1394)،  بررسی رابطه بین سلامت معنوی و خودکارآمدی دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و روان‌شناسی و علوم تربیتی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هفدهم، شماره65: 93-79.

حیدری‌نژاد، صدیقه؛ مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ داودی، ایران و پاینده، مهرانگیز (1389)، ارتباط میان ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی استان خوزستان، نشریه دانشور، فصلنامه علمی ـ پژوهشی شاهد، سال سوم ، شماره 5.

شهبازی‌راد، افسانه؛ غضنفری فیروزه، عباسی، منظر و محمدی، فرشته (1394)، نقش سرسختی روان‌شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره2، شماره2: 20-27.

صافی، محمدحسین؛ محمدی، فریماه و کلاهی، علی‌اصغر (1394)، رابطه رضایت شغلی با مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی کارکنان، مجله سلامت اجتماعی، دوره دوم، شماره چهار: 266-274.

صمیمی، زبیر؛ میردورقی، فاطمه؛ حسنی، جعفر و ذاکری محمدمهدی (1394)، نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و تحمل پریشانی در رفتارهای پرخطر دانشجویان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 14، شماره 1: 92-102.