رابطه همدلی و نوع‌دوستی با تاب‌آوری سربازان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشگاه پیام نور رامشیر،ایران

چکیده

 مقدمه: دوره سربازی باتوجه‌به شرایط ویژه‌ای که دارد همواره سرشار از تنش و شرایط استرس‌زاست که سلامت روان سربازان را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما تاب‌آوری افراد می‌تواند آنها را درجهت سازگاری با این شرایط توانمندتر کند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه همدلی و نوع‌دوستی با تاب‌آوری سربازان یکی از ارگان‌های نظامی است.
روش: روش این پژوهش توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سربازان  یکی از یگان‌های آموزش نظامی کشور در سال 1398 و شامل 400 نفر است. حجم نمونه شامل 100 نفر می‌باشد که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین (1972)، مقیاس رفتار مطلوب اجتماعی جهانی (خودگزارش‌دهی نوع‌دوستی) راشتون و همکاران (1981) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون جمع‌آوری شده است. داده‌های به‌دست‌آمده به کمک نرم‌افزار spss  و با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه‌وتحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین همدلی و نوع‌دوستی با تاب‌آوری، رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. (p < 0/001). نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که همدلی و نوع‌دوستی، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کنند.
بحث: با برگزاری کارگاه‌های مهارت همدلی و نوع‌دوستی درجهت ارتقای تاب‌آوری می‌توان از افسردگی و مشکلات روانی سربازان پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Empathy and Altruism with Resilience among Soldiers

نویسندگان [English]

  • Robab Jahedi 1
  • Reza Derakhshani 2
1 Master of Educational Psychology, University of Tabriz
2 Bachelor of Laws, Payame Noor Ramshir University
چکیده [English]

Introduction: Due to its special conditions, military service is always full of stress and stressful conditions that affect the mental health of soldiers, but the resilience of individuals can make them more capable of adapting to these conditions. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the relationship between empathy and kindness with the resilience of soldiers in a military organ.
Method: The method of this study was descriptive-correlational, and the statistical population consisted of all the soldiers in one of the military training units of the Islamic Republic of Iran in 2019 including 400 people. The sample size consisted of 100 subjects selected by the simple random sampling method. The data were collected using the Mehrabian and Epstein Empathy Questionnaire (1972), the Rashton et al.'s (1981) Global Desirable Social Behavior Scale (self-report altruism) and the Connor and Davidson's Resilience Scale. The collected data were analyzed with SPSS software using central and dispersion indices and Pearson correlation and regression tests.
Results: The results indicated that there is a positive, significant relationship between empathy and altruism with resilience (p < 0/001). The stepwise regression analysis further revealed that empathy and altruism predict resilience.
Discussion: Holding empathy and altruism workshops to promote resilience can prevent soldiers' depression and psychological problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empathy
  • altruism
  • resilience
  • soldiers
امین‌زاده، محمد؛ کاظمیان، سمیه؛ اسمعیلی، معصومه و اسمری، یوسف (  1396)، پیش‌بینی همدلی ادراک‌شده براساس طرح‌واره‌های هیجانی و تاب‌آوری در مادران دارای فرزند کم‌توان جسمی- حرکتی، مجله توان‌بخشی، دوره 18، شماره 2.
بشارت، محمدعلی (1386)، تاب‌آوری، آسیب‌پذیری و سلامت روانی، مجله علوم روان‌شناختی، 24: 73-83.
بهمنی، بهمن؛ جوادی، محمدحسین؛ جلیل‌زاده، نورالله و مهربان، شفیق ( 1397)، اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری بر سلامت روان سربازان، مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی، دوره 5، شماره 4: 86-78.
جوکار، بهرام (1386)، نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی، فصلنامه روان‌شناسی معاصر، دوره 3، شماره 2.
خلعتبری، جواد و بهاری، صونا (1389)، ارتباط بین تاب‌آوری و رضایت زندگی، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، سال اول، شماره 2: 83-94.
رستمی، حسین؛ احمدیان، حمزه؛ هاشمی، تورج و مرادی، امید (1396)، نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی کارکنان انتظامی، فصلنامه سلامت اجتماعی، دوره 5، شماره،1: 86-77.
فارسی، زهرا؛ جباری موروئی، مسعود و عبادی، عباس ( 1385)، بررسی وضعیت سلامت روانی سربازان مراجعه‌کننده سرپایی به یک کلینیک نظامی در تهران، مجله پژوهش علوم سلامت و نظامی، سال 4، شماره 3.
فراهانی، منصوره؛ صالحی، تهمینه؛ عرب‌عامری، زهرا؛ حاجی‌بابایی، فاطمه؛ حسینی، فاطمه و غفاری، فاطمه (1395)، بررسی همدلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 9، شماره 4: 56-67.
لاکانی، مژگان؛ باقرشاهی، زهرا؛ محمدزاده، زهرا و محمدی، کبری (1385)، آموزش مهارت‌های زندگی، انتشارات؟؟؟؟
ملکی، رضا و اصلان‌پور، محمد (1390)، روابط بین سبک‌های حل تعارض و رغبت‌های شغلی شخصیتی با همدلی دانشجویان، فصلنامه تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/ سازمانی، سال دوم، شماره 6: 65-73.
ناظمی، عالیه و هاشمی، جواد (1397)، مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری، مجله ناتوانی‌های یادگیری، دوره 8، شماره 1: 90-106.
نامداری، اکرم و نوری، نسیم (1397)، نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری در سازگاری پس از طلاق، مجلی بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 9، شماره 1: 25-50.
نریمانی، محمد؛ فلاحی، وحید؛ حبیبی، یاسر و زردی، بهمن (1396)، بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش‌آموزان، مجله روان‌شناسی مدرسه، دوره 6، شماره 1: 117-131.
Alvord, C.B., Bcgar , Diana, H. (2006). Resiliency determinats and resiliency processes armong female adult surnivors of Childhood Sexual Abuse, (10),125-130.                                                                                                                         
Amanda, G. Ferrier-Auerbach, Christopher, R. Erbes., & Scott R. (2009). “Predictors of emotional distress reported by soldiers in the combat zone” Journal Of Psychiatric Research, doi:10. 1016.
Bryant, B.K, (1982). An index of empathy for children and adolescents, ChildDevelopment, 53, 413 - 425.
Catalano RF, Berglund ML, Ryan JAM, Lonczak HS, Hawkins JD(2002). Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. Prev Treat. 5(1):51-5.
Conner K M., Davidson J R T. Development of a new resilience scale The Conner- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety. 2003; 18: 76-82.
Garmezy N. Resilience and vulnerability to adverse developmental outcomes associate with poverty. American Behavioral Scientist. 1991; 34: 416-30.
Gutjahr, A. R. (2007). Child resilience program: An intervention for children of chronically mentally ill parents. PhD Thesis, School of Psychology, Spalding University, Louisville, Kentucky.
Ickes, W, (2003). Everyday mind reading, Prometheus Books, New York.
Irani, A. S. ( 2018) Positive Altruism: Helping that Benefits Both the Recipient and Giver. Master of Applied Positive Psychology ( MAPP) Capstone Projects. 152.
Jolliffe D, Farringto DP. Examining the relationship between low empathy and bullying. Aggress Behav 2006; 32(6): 540-550.
Khedri, B, Dabbakhi, P (2014). Effective problem solving skills on the mental health of soldiers. Ebnesina - IRIAF Health Administration, 16( 1-2) 17-25.
Ledesma, J. ( 2014 ). Conceptual frameworks and research models on resilience in leadership.Sage Open, 4 (3), 1-8.
luthar, S. S. , & cichiti, D. (2000). The construct of resilience. Implications for       interventions and social policies. Development and psychology, 12, 857-885.
MacLean, A. & Elder, G. H. (2007) Military Service in the Life Course, Annual Review of Sociology, 33: 175-196.
Maia,Duerr.(2008). The use of meditation and Mindffulness practices of support Millitary care providers:Aprospectus.V2,28-39.
Masten, A. S. [Ordinary majic: resilience processes in development.] American.
Massten, A. S. ( 2018 ) Resilience Theory and Research on Children and Families: Past, Present, and Promise. Jurnal of Family Theory & Review, 10 (1) ,12-31.
Mohammadipoor, M, Falahati, M (2016) Effectiveness of Life Skills Training on soldiers. Journal of military psychology; 2 (5): 47-55.
Ositer GR, Markindes KS, Black SA, Goodwin JS. Emotional wellbeing predicts ubsequent functional independence and survival. J Am Great Soc. 2000;48(5):473-8.                                                                                                   
Rieffe C, Ketelaar L, Wiefferink CH. Assessing empathy in young children: Construction and validation of an Empathy Questionnaire (EmQue). Pers Individ Dif. 2010; 49(5):362-7.
Riess, H. ( 2017). The Science of Empathy. Journal of Patient Experience, 4(2), 74-77.
Roberts, J.E., & Gotlib, I.H. (1997). Social support and personality indepression: Implications from quantitative genetics. In: Pierce GR, Lakey B, Sarason IG, Sarason BR (editors). Sourcebook of social support and personality. New York: Plenum, 187 214.
Saravia, B. ( 2019). Defining Resilience: The US Army and Mindfulness. American Journal of Psychiatry.
Soucy, J. ( 2019 ). Resilience makes for stronger Guard, increases readiness. National Guard Bureau.
Southwick, S. M. Bonanno, G. A, Masten, A. S, Panter-Brick, C & Yehuda, R. ( 2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European journal of psychotraumatology, 5(1).
Suarez, L., Ramirez, A.G., Villarreal, R., Marti, J., Mcalister, A., & Talavera, G.A et al. (2000). Social networks and cancer screening in four U.S. Hispanic groups. Am J Prev Med, 19(1), 47-52.
Van Breda, A. D. ( 2018) Acritical review of resilience theory and its relevance for social work. Social Work, 54(1), 1-18.
Werner, E.,&Smith, R. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. New York: Cornell University Press.