نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. اردبیل، ایران

4 گروه روان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش اخلاقی و سرمایة روان‌شناختی در پیش‌‌بینی سرمایة اجتماعی سربازان وظیفه در یک واحد نظامی انجام شد.
روش: این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی سربازان وظیفه در یک واحد نظامی بودند. از این جامعه، تعداد 85 سرباز با روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های پژوهش از پرسشنامة هوش اخلاقی لینک و کیل (MCI)، پرسشنامه سرمایة روان‌شناختی لوتانز (PCQ) و پرسشنامة سرمایة اجتماعی اونیکس و بولن استفاده شد. داده­ها با استفاده از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی با سرمایة اجتماعی، رابطة مثبت و معنی­داری وجود دارد (01/0>P). همچنین رابطه سرمایة روان‌شناختی با سرمایة اجتماعی مثبت و معنی­داری بود (01/0>P). نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای هوش اخلاقی و سرمایة روان‌شناختی قادر به پیش­بینی سرمایة اجتماعی می­باشند.
بحث: باتوجه‌به نتایج پژوهش می­توان گفت که هوش اخلاقی و سرمایة روان‌شناختی با سرمایة اجتماعی رابطه دارند و قادر به پیش­بینی تغییرات سرمایة اجتماعی هستند. بنابراین، به فرماندهان و مدیران ارشد نظامی پیشنهاد می‌شود برای افزایش سرمایة اجتماعی در سربازان بر نقش هوش اخلاقی و سرمایة روان‌شناختی توجه کنند. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که جهت افزایش سرمایة اجتماعی سربازان لازم است که هوش اخلاقی و سرمایة روان‌شناختی آموزش داده شود تا با ارتقای میزان هوش اخلاقی و سرمایة روان‌شناختی شاهد بهبود سطح سرمایة اجتماعی در این افراد باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Moral Intelligence and Psychological Capital in Predicting the Social Capital of Soldiers

نویسندگان [English]

  • Eisa Jafari 1
  • Fereshteh Pourmohseni 2
  • Zahra Ghobadi 3
  • Somayeh Taklavi varniab 4
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educationl Sciences and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 M.Sc. student of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch. Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the role of moral intelligence and psychological capital in predicting the social capital of soldiers in a military unit.
Method: This research was conducted using the descriptive correlational method. The statistical population consisted of all the soldiers in a military unit. From this population, 85 soldiers were selected through the availability sampling method. To collect data, the Moral Intelligence Questionnaire (MCI), the Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ) and the Onyx and Bullen Social Capital Questionnaire were used. The data were analyzed using correlation coefficient and multiple regression analysis.
Results: The results revealed that there is a positive significant relationship between moral intelligence and social capital (p < 0/01). It was further revealed that there is a positive significant relationship between psychological capital and social capital (p < 0/01). The results of regression analysis also showed that the variables moral intelligence and psychological capital can predict social capital.
Discussion: According to the results, it can be said that moral intelligence and psychological capital are related to social capital and are capable of predicting social capital changes. Therefore, it is suggested that senior military commanders and managers consider the role of moral intelligence and psychological capital in enhancing social capital in soldiers. In general, it can be concluded that in order to increase the social capital of soldiers, it is necessary to train them in moral intelligence and psychological capital so that their level of social capital can be improved by improving their level of moral intelligence and psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral intelligence
  • psychological capital
  • social capital
  • soldiers
اسماعیلی طرزی (1390)، رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتماد آفرینی مدیران، فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، 8 (1): 97 ـ 85.
اصلاحی، محمد و عباس­زاده، سیدمیرمحمد (1392)، بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش­ها و راهکارها.
امیرخانی، طیبه و عارف‌نژاد، محسن (1391)، تحلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة روان‌شناختی بر سرمایة اجتماعی، فصلنامه علوم مدیریتی ایران، 7(2): 112 ـ 89.
بهادری، جعفر؛ هاشمی، تورج و باباپور، جلیل (1391)، رابطه سرمایة روان‌شناختی با سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، مجله تخصصی پژوهش و سلامت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، 2(1): 153 ـ 145.
رحیمی، حمید؛ مدنی، سید احمد و محمدیان، آسیه (1394)، بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایة اجتماعی با مسئولیت­پذیری دانشجویان: مورد مطالعه دانشگاه تهران، مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(1)، 125 ـ 101.
رفعتی، شیوا؛ ناهید، رژه و احمدی‌وش، طه‌محمد (1393)، هوش اخلاقی دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران، اخلاق پزشکی. 7(27): 91 ـ 71.
ساجدی قوچانی، رضا و اسماعیلی شاد، بهرنگ (1396)، نقش میانجی سرمایة اجتماعی در رابطه سرمایة روان‌شناختی با جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 11(3): 22 ـ 7.
سروش، مریم (1391)، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دﯾﮕﺮﺧﻮاﻫﯽ و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن شیراز، جامعه‌شناسی کاربردی، 23(46): 211 ـ 193.
عطااللهی، طاهره؛ ربیعی، علی و امینی، محمدتقی (1393)، رابطه هوش اخلاقی با سرمایة اجتماعی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10(3)،40 ـ 29.
فوکویاما، فرانسیس (1384)، سرمایه­ اجتماعی­ و جامعه­ ­مدنی، در: سرمایة اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، کیان تاج‌بخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.
فیلد، جان (1385)، سرمایة اجتماعی، ترجمه جلال متقی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
قانع، سنگ‌آتش؛ میرزازاده، زهراسادات؛ عظیم‌زاده، سیدمرتضی و عبدالملکی، حسین (1394)، بررسی نقش سرمایه‌های روان‌شناختی بر سرمایة اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاهای مشهد، پژوهش­های کاربردی در مدیریت آموزشی، 4(3): 106 ـ 91.
محمودی، احمد؛ یونسی، جلیل و رحیمی‌زاده، میثم (1393)، رابطة سرمایة اجتماعی و سرمایة روان شناختی با نقش میانجی خودکارآمدی در دبیران تربیت بدنی، مجله رویکردهای ­نوین در مدیریت ورزشی، 2(7): 39 ـ 23.
مختاری‌پور، مرضیه و کاظمی، ایرج (1389)، بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی با هوش اخلاقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه­های دولتی اصفهان، نامه آموزش عالی، 3 (12): 52 ـ 35.
نعمتی، لیلا و نویدی، پرویز (1395)، تأثیر هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دلبستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی، مجله مدیریت فرهنگی. 10(31): 55 ـ 43.
ولیخانی، ماشالله؛ اسماعیل انصاری؛ محمد و سپیانی، مریم (1391)، بررسی میزان هوش اخلاقی مدیران و تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی سازمان (مطالعه موردی: مدیران بانک­های دولتی شهر اصفهان)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 6(18): 198 ـ 178.
هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل و بهادری خسروشاهی، جعفر (1390)، نقش سرمایة روان‌شناختی در بهزیستی روانی باتوجه‌به تأثیرات تعدیلی سرمایة اجتماعی، پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، 1(4): 146 ـ 123.
 
Adler, P. S., & Kwon, S. W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review. 27 (1), 17-40.
Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127–152.
Azad-Marzabadi, E., Hoshmandja, M., Poorkhalil M. (2013). The relationship between organizational spirituality and spiritual intelligence with job stress of staffs of a Military University. Journal Mil Med, 15(1), 43-50
Chandler-Garcia, L. (2013). Social Capital in the Interagency Environment of Iraq. InterAgency Journal, 4(1), 21-32.
Dufur, M. J., Thorpe, J. D., Barton, H. S., Hoffmann, J. P., & Parcel, T. L. (2019). Can Social Capital Protect Adolescents from Delinquent Behavior, Antisocial Attitudes, and Mental Health Problems?. Archives of Psychology, 3(6), 1-22.
Goldsmith, A. H., Veum, J. R., & Darity Jr, W. (1997). The impact of psychological and human capital on wages. Economic inquiry, 35(4), 815-829.‏
Goldsmith, A. H., Veum, J. R., & Darity, W. (1997). Unemployment, joblessness, psychological well-being and self-esteem: Theory and evidence. The Journal of Socio-Economics, 26(2), 133-158.
Gurbuz, S., & Bozkurt Yildirim, H. (2019). Working in the hangar: The impact of psychological capital on work outcomes among army aircraft mechanics. Military Psychology, 31(1), 60-70.
Han, J., Chu, X., Song, H., & Li, Y. (2014). Social capital, socioeconomic status and self-efficacy. Applied Economics and Finance, 2(1), 1-10.‏
Koenig, H. G., Youssef, N. A., Smothers, Z., Oliver, J. P., Boucher, N. A., Ames, D., ... & Haynes, K. (2020). Hope, religiosity, and mental health in US veterans and active duty military with PTSD symptoms. Military medicine, 185(1-2), 97-104.‏
Koenig, H. G., Youssef, N. A., Smothers, Z., Oliver, J. P., Boucher, N. A., Ames, D., ... & Haynes, K. (2019). Hope, Religiosity, and Mental Health in US Veterans and Active Duty Military with PTSD Symptoms. Military Medicine.‏
Lennick, D., & Kiel, F. (2007). Moral intelligence: Enhancing business performance and leadership success. Pearson Prentice Hall.‏
Luckley F. (2005). Social capital of economic clusters: towards a network-based conception of social resources. Journal of Economic and Social Geography (TESG); 100(2): 60-70.
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572.‏
Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital.‏ Management Department Faculty Publications. 145.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford University Press.
Madison, D. S. (2011). Critical ethnography: Method, ethics, and performance. Sage publications.‏
Onyx, J.; Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. Journal of Applied Behavioral Science, 36(1), 23-42.
Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137–174.
Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting Research, 50(3), 775-810.‏
World Health Organization. (2010). World health statistics 2010. World Health Organization.‏
Wu, S. Y., Wang, S. T., Liu, F., Hu, D. C., & Hwang, W. Y. (2012). The Influences of Social Self-Efficacy on Social Trust and Social Capital-A Case Study of Facebook. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(2), 246-254.