دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1399 
3. نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان

صفحه 27-39

عیسی جعفری؛ فرشته پورمحسنی؛ زهرا قبادی؛ سمیه تکلوی ورنیاب